Minna Karhunen 13.6.2024:

Vi lyfter fram 92 sätt att avveckla normer för kommunerna och städerna – fördomsfritt samarbete efterlyses

Regeringen har hört städerna och kommunerna och lovat att normer som försvårar verksamheten ska avvecklas under denna regeringsperiod.

Om löftet infrias, innebär det att varje stad och kommun i Finland får mer flexibilitet att sköta sina angelägenheter på det lokalt sett bästa möjliga sättet.

Städerna och kommunerna verkar alltid för sina invånares och sitt områdes bästa. Om kommunerna kan tillhandahålla tjänster mer flexibelt, blir deras verksamhet mer verkningsfull och funktionell. Flexibilitet sparar inte bara på kostnaderna, utan ger också bättre lokala tjänster.

Exakt vilka normer skulle man då kunna avveckla och hurdana effekter skulle avvecklingen ha? Kommunförbundet bad städerna och kommunerna ge förslag på normer som borde avvecklas, och Finansministeriet samlade in förslag på normavveckling och olika lagförsök 1.12.2023-15.2.2024.

Insamlingen gav sammanlagt 468 idéer till normavveckling och 57 idéer till försök med uppluckrad sektorslagstiftning. Dessutom kom det in 178 idéer till Finansministeriets enkät om hinder för digitaliseringen.

Det finns alltså en hel del normer som kunde avvecklas eller luckras upp, och effekterna skulle vara stora.

Kommunförbundet har gått igenom alla förslag och samlat 92 exempel som vi anser borde bli föremål för en samhällelig debatt.

En uppluckring av dessa 92 normer skulle ge flexibilitet i produktionen av tjänster och ekonomiska besparingar samt underlätta det administrativa arbetet och förbättra tillgången på kompetent arbetskraft. 

Vi har delat in förslagen till normavveckling enligt sektor. För varje sektor har också den totala sparpotentialen uppskattats. Om normerna avvecklas i den föreslagna formen, kan de sammanlagda besparingarna bli mer än 200 miljoner euro.

I städernas och kommunernas budgetar står bildnings- och välfärdssektorn för nästan 70 procent av kostnaderna. Den största normavvecklingspotentialen, både numerärt och kostnadsmässigt, finns därför i bildningstjänsterna. Vi uppskattar att de föreslagna normavvecklingarna kan ge besparingar på över 100 miljoner euro per år utan att tjänsternas kvalitet försämras.

En del av de 92 förslagen kan förverkligas direkt genom att lagbestämmelser luckras upp, görs flexiblare eller upphävs. Vissa förslag kan testas genom lagförsök.

Alla förslag till normavveckling bör bedömas omsorgsfullt, och Kommunförbundet vill gärna vara en aktiv partner i detta arbete.

För att vi ska nå de mål som satts för normavvecklingen, dvs. kostnadsbesparingar och flexiblare tjänsteproduktion, behöver också de förslag som för närvarande inte ingår i de stora lagberedningsprojekten diskuteras.

Vi har nu öppnat diskussionen om avvecklingsbara normer inom alla kommunala sektorer. Genom konstruktivt samarbete med beslutsfattarna och tjänstemännen kan vi tillsammans genomföra regeringen Orpos viktigaste utvecklingsprojekt för kommunerna.

Minna Karhunen
Verkställande direktör

 

Kort om skribenten

Skribenten är verkställande direktör för Kommunförbundet.

På Twitter: @MinnaKarhunen

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe