Kommunförbundets bloggar

Följ med Kommunförbundets bloggare i bloggserien På linjen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Nya Hilma fyller två år. Hilma har utvecklats från att vara en kanal för publicering av upphandlingsannonser till en gemensam plattform för upphandlare och anbudsgivare. Under 2021 har över 19 000 olika typer av annonser publicerats i Hilma och det sammanlaga värdet uppskattas till cirka 18

Skribent

En hållbar kommunal ekonomi eftersträvas i kommunernas strategier, förutsätts i statens framtidsutredningar och är också målet i forskningsrapporter. Ekonomisk hållbarhet för kommunerna lyfts fram också i Kommunförbundets mål för 2022. Det finns ingen vedertagen definition på en hållbar kommunal

Skribent

”I den utbildningspolitiska redogörelsen ger statsrådet riktlinjer för utvecklingen av utbildningen och forskningen så att de betjänar Finland, finländarna och det internationella samfundet på ett sätt som tryggar hållbar utveckling.” Dessa högtravande ord inleder sammanfattningen av Statsrådets

Skribent

Kommunförbundet är en intressebevakningsorganisation som har sakkunskap inom nästan alla livsområden. EU-intressebevakningen är en viktig del av vår bevakning av kommunernas intressen. När tillfälle ges vill jag påminna om att det mesta av det som beslutas i kommunerna på ett eller annat sätt kan

Skribent

Ansvaret för att ordna sysselsättningstjänster överförs i enlighet med regeringens riktlinjer från statens arbets- och näringsförvaltning till kommunerna 2024. Kommunernas roll när det gäller att främja den lokala livskraften kommer i och med reformen att stärkas ytterligare. Men vilka möjligheter

Välfärdsområdena inleder verksamheten från början av 2023. Före det görs både en sänkning av skattesatsen på riksnivå och en kommunspecifik överföringskalkyl. I kalkylerna ligger fokus på de ekonomiska uppgifter som kommunerna rapporterar för åren 2021–2022. På samma sätt som för ett år sedan finns

Skribent

I Kommunförbundet pågår två projekt för utveckling av informationsproduktionen och statistikföringen inom ungdoms- och kulturtjänsterna. Projekten finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet samt Kommunförbundet och genomförs tillsammans med kommunerna och andra intressentgrupper. Det

Coronakrisen drabbade vårt kommunalval hårt - för det första blev valet framflyttat från april till juni och för det andra blev valdeltagandet rekordlågt. Inför vårt eget kommunalval kunde jag avundas Estland och Danmark som jag trodde skulle undgå coronans inverkan, eftersom de skulle gå till val

Kuvassa Annika Korpela
Skribent

Ändringarna i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FINLEX) trädde i kraft i juli 2021. Utifrån antalet förfrågningar, e-postmeddelanden och telefonsamtal om tillämpningen av paragraferna som vi på Kommunförbundet har fått är det lätt att dra slutsatsen att denna förändring inte har

Genom ett öppet webbevenemang som ordnades tisdag 12.10.2021 inledde Undervisnings- och kulturministeriet en diskussion om utvecklandet av möjligheterna till kontinuerligt lärandet inom utbildningssystemet. Som bas för den fortsatta beredningen har Undervisnings- och kulturministeriet utarbetat

Skribent

Sanna Marins regering offentliggjorde i slutet av september sin proposition om statsbudgeten 2022. Samtidigt med budgeten publicerades också höstens kommunekonomiprogram och konjunkturöversikten från Finansministeriets ekonomiska avdelning. Budgetpropositionen är den sista där organiseringen och