Kommunförbundets bloggar

Följ med Kommunförbundets bloggare i bloggserien På linjen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Skribent

Rättsskydd, eller ”rätten till rättvisa” är en grundläggande rättighet som fastställts i grundlagen. Till rättsskyddet hör rätten att söka ändring i beslut hos rättskipningsorgan. Bildningsväsendet utgör en krävande helhet för de kommunalt anställda: utöver bestämmelserna i kommunallagen

Skribent

Fyra år är inte en lång tid i kommunens utveckling, men redan under de här åren kan de kommunala beslutsfattarna se resultat av sitt arbete. Ingen bygger ändå sin kommun ensam. Servicen för kommuninvånarna kommer till genom samarbete i nämnderna, styrelsen, fullmäktigegruppen, fullmäktige och i

Lagen om beställaransvar vid anlitande av utomstående arbetskraft är bekant för många i form av de utredningar lagen kräver. Men lagen om beställaransvar stödjer också på annat sätt hederligt arbete och fungerande marknader. Enligt lagen om beställaransvar kan beställaren påföras en

Skribent

År 2020 var på många sätt både exceptionellt och historiskt för Kommunförbundet. Vi tog flera stora steg framåt tack vare omstruktureringen av organisationen och de förändringar som coronakrisen medförde. Den globala pandemin påverkade var och en av oss och den utmanade oss på ett aldrig tidigare

Skribent

De nya bestämmelserna om kungörelser i förvaltningslagen (432/2019) har inneburit att de offentliga kungörelserna flyttat från ämbetshusens fysiska anslagstavlor till myndigheternas webbplatser. Anslagsförfarandet var i årtionden det normala delgivningssättet i ett stort antal ärenden inom

vesa peltola
Skribent

Den snabba minskningen av energitorvsanvändningen leder till svårigheter för torvutvinningsbranschen och medför stora merkostnader för energibolag och andra som använder torv. Den kommunala ekonomin har fått ringa uppmärksamhet i diskussionen. Pressen på att avveckla energitorven i snabbare takt kan

Skribent

En av kommunens primära uppgifter enligt kommunallagen är att främja invånarnas välfärd. Vad innebär denna uppgift i fråga om barn och unga? Det första man tänker på då det gäller främjandet av hälsa och välfärd är ofta social- och hälsovårdstjänsterna. Dessa tjänster utgör en viktig och nödvändig

Skribent

Inom ramen för kommunalt beslutsfattande har vi ungdomsfullmäktigen, som enligt kommunallagen ska finnas till för att trygga ungas påverkningsmöjligheter i den kommunala beslutsgången. Dessa ungdomsfullmäktigen är visserligen utmärkta sätt för unga att bli hörda, men deltagande barn och unga är

Skribent

Coronapandemin ändrade tidtabellerna så att regeringens ramförhandlingar och halvtidsöversyn som inleds i morgon kommer att ha klarats av innan en enda röst har getts i kommunalvalet i vår. Detta framhäver ytterligare hur trovärdig regeringen Marins kommunpolitik är och hur väl de utfästelser som

En höjning av kompetensnivån förknippas i allmänhet med en höjning av utbildningsnivån. Man tänker sig att kunskapsnivån höjs endast genom högskoleutbildning. Då bortser man från yrkesutbildningens roll och betydelse när det gäller att höja befolkningens kompetensnivå. Yrkesutbildningen producerar

Vem hade trott att vi fortfarande skulle vara i den här situationen i vår – ett helt år efter de första veckorna med corona? När vi på Kommunförbundet för ett år sedan gjorde en enkät för att kartlägga de utmaningar som coronatiden innebär för kommunerna, funderade vi på om återhämtningsskedet

Skribent

Tredje försöket. Eller kanske det till och med gjorts fler försök än så, jag minns inte längre. Det finns skäl att ställa sig frågan. Ska vi försöka nu igen? Försökskultur är en bra sak. Det är nyttigt att utreda saker innan man fattar mer bestående beslut. Jag förstår också dem som anser att det nu

Invånarna uppskattar i allt högre grad en god boendemiljö och närhet till naturen. En sparsam användning av naturresurser och en ansvarsfull energipolitik kan öka kommunens attraktionskraft och livskraft. Allt fler städer försöker framträda som miljöstäder och har också uppnått internationell

Skribent

Inom gymnasieutbildningen har relationstalet 58/42 under flera år beskrivit flera olika saker. I de flesta fall har det varit fråga om ett sammanträffande, men talet har varit en bra tumregel i många sammanhang. Det har beskrivit både ansökningarna till gymnasiet, studerandenas könsfördelning

Kommunen skapar grunden, är Kommunförbundets kommunalvalsslogan. Det gäller också för utbildningen, som i hög grad sköts av kommunerna. Till kommunernas uppgifter hör att ordna småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Det är frivilligt för kommunerna att ordna utbildning