Skribenten är specialsakkunnig vid Kommunförbundet.

På Twitter: @HaapaPaivi

Höstens ankomst inspirerar till att fundera på vad som vore fint och nödvändigt att lära sig och vad som skulle medföra betydelse och meningsfullhet för den egna vardagen, utbildningsvägen eller arbetet. Nätverket av läroanstalter för fritt bildningsarbete är rätt täckande och utbildningsutbudet

Det kontinuerliga lärandet syftar framför allt till att utveckla sådan kompetens som främjar sysselsättningen bland vuxna i arbetsför ålder. Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning finansierar utbildningstjänster både för personer i arbetslivet och för dem som står utanför

För kommuninvånarna tar sig delaktigheten många olika uttryck – som deltagande, som tillhörighet till en samhällsgrupp eller en större helhet, som en möjlighet att bli hörd och påverka frågor som gäller en själv och den egna livsmiljön, som tillgång till tjänster och möjlighet att påverka dem

Åren 2020 och 2021 har varit besvärliga för många verksamheter, även medborgarinstituten. Institutens verksamhet har påverkats på många sätt av de osäkra och föränderliga situationerna, de riksomfattande begränsningarna samt de regionala och lokala rekommendationerna som varierat enligt coronaläget