Det fria bildningsarbetet inleder höstsäsongen

Höstens ankomst inspirerar till att fundera på vad som vore fint och nödvändigt att lära sig och vad som skulle medföra betydelse och meningsfullhet för den egna vardagen, utbildningsvägen eller arbetet. Nätverket av läroanstalter för fritt bildningsarbete är rätt täckande och utbildningsutbudet mångsidigt, vilket stöder tillgången till utbildning samt möjligheten att ordna undervisning på nätet. Utbildningen inom det fria bildningsarbetet leder inte till examen och dess drivkraft är frivilliga studier.

Utbildning i grundläggande färdigheter, utbildning som riktar sig till dem som flytt från Ukraina och även i övrigt till invandrare samt kompetensgrund är aktuella teman vid läroanstalterna, men det är mångsidigheten och tillgodoseendet av olika utbildningsbehov som står i centrum. Utbildningen riktas till såväl barn, unga, befolkningen i arbetsför ålder som seniorbefolkningen. Utbildningen kompletterar väl den utbildning som leder till examen. En stor del av utbildningen inom det fria bildningsarbetet inleds på hösten, även om utbildning finns att tillgå året om.

Medborgarinstituten drivs i huvudsak av kommunerna. Tillgodoseende av lokala bildningsbehov och mångsidiga möjligheter för kommuninvånarna att utveckla sitt kunnande ökar inlärningsglädjen, välmåendet och delaktigheten. Medborgarinstituten kan också ordna grundläggande konstundervisning. Det är utmärkt att kommunerna har identifierat behovet av utbildning inom det fria bildningsarbetet och erbjuder kommuninvånarna mångsidiga möjligheter till personlig utveckling och en god vardag.

Det är ju så att kunniga och välmående kommuninvånare också stöder kommunen och hela samhället. Medborgarinstituten når årligen ett stort antal personer som är ivriga att lära sig. Coronaåret 2020 syns dock i statistiken (Vipunen.fi), eftersom pandemin förhindrade närundervisningen på våren och ledde till ovisshet om möjligheterna att delta i utbildning. Pandemin minskade både antalet utbildningar och antalet deltagare. Hösten 2022 börjar i en helt annan stämning.

Utöver medborgarinstituten erbjuds utbildning inom det fria bildningsarbetet av folkhögskolor, sommaruniversitet, idrottsutbildningscenter och studiecentraler. Folkhögskolorna är internatskolor där korta kurser samt utbildning som pågår ett läsår erbjuds unga och vuxna. Folkhögskolorna ordnar också utbildning som ingår i den utvidgade läroplikten. Sommaruniversitetens utbildning ordnas mer under sommaren och betjänar i synnerhet den högutbildade befolkningens utbildningsbehov.

Även idrottsutbildningscentren ordnar utbildning inom det fria bildningsarbetet för unga och vuxna, och studiecentralerna fungerar som olika organisationers läroanstalter. Utbildningen inom det fria bildningsarbetet är inte enhetlig vid de olika läroanstalterna. Mer information om utbildningsmöjligheter och utbildningar fås bland annat på läroanstalternas webbplatser.

Kort om skribenten

Skribenten är specialsakkunnig vid Kommunförbundet.

På Twitter: @HaapaPaivi

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe