Cirkulär

Cirkulären är anvisningar och rekommendationer till Kommunförbundets medlemmar. De publiceras samtidigt på finska och svenska.

Kommunförbundet skickar cirkulären per e-post till kommunernas och samkommunernas registraturer samma dag som de publiceras på webben.

Den nya barnskyddslagen (417/2007) och de ändringar i folkhälsolagen, lagen om specialiserad sjukvård, namnlagen och lagen om förvaltningsdomstolarna som anknyter till barnskyddslagen träder i kraft 1.1.2008. Ändringen av 50 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet som

Paragraf 4 i lagen om hemkommun som gäller inflyttning har ändrats. Genom ändringen preciseras grunderna för bestämmande av invandrares hemkommun och bostaden där. Också personer som flyttar till Finland i syfte att studera och deras familjemedlemmar har möjlighet att i vissa fall få hemkommun i

​Förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården har ändrats så att en klientavgift på högst 38 euro kan tas ut för ett körkortsintyg. Ändringen av förordningen träder i kraft den 1 augusti 2007. Det är meningen att de avgifter som tas ut för social- och hälsovårdstjänster ska höjas

Ett alternativ i kommunernas strukturarrangemang är bolagisering av funktioner. Vid bolagisering av kommunala funktioner eller fastigheter bör man när aktiebolag bildas fästa uppmärksamhet vid vissa omständigheter, till exempel den nya revisionslagen, pensionsförsäkring, tillämpning av

​Enligt statsrådets principbeslut (30.10.2003) ska kommunerna organisera miljö- och hälsoskyddet inom ett samarbetsområde som är en tillräckligt stor verksamhetsenhet sett till personalstyrkan. Målet var att 50–85 samarbetsområden skulle bildas inom miljö- och hälsoskyddet inom tre år. Målen i

Lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen (223/2007) trädde i kraft den 1 april 2007. Den nya lagen upphäver lagen om kundbetjäning vid gemensamma serviceenheter inom den offentliga förvaltningen (802/1993). Samservicens betydelse har beaktats även i kommun- och servicestrukturreformen

De centrala målen för ändringarna i markanvändnings- och bygglagen (MBL) och markanvändnings- och byggförordningen (MBF) är att trygga tomtutbudet enligt behoven inom bostadsproduktionen, göra planläggningsprocessen smidigare och förkorta dröjsmålen inom planläggningen och bygglovsförfarandet med