Yleiskirje/Cirkulär 4/80/2010, Jarmo Partanen/eg, 22.1.2010

Förteckning över cirkulären under 2009

Oheisena lähetetään tiedoksi luettelo Suomen Kuntaliiton vuoden 2009 yleiskirjeistä. 

- - - 

Härmed sänder vi för kännedom förteckningen över Finlands Kommunförbunds cirkulär under 2009.

SUOMEN KUNTALIITTO
FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

 

Jyrki Laurinmäki  
hallintojohtaja   
administrativ direktör

Jarmo Partanen
arkistonhoitaja
arkivarie

 

Liite
Yleiskirjeluettelo

Bilaga
Cirkulärförteckning