Cirkulär 26/80/2011, Vesa Valpasvuo/eg, 16.12.2011

Ny vattenlag

Den nya vattenlagen (587/2011) träder i kraft 1.1.2012, och då upphävs den tidigare lagen (264/1961). De beslut som utfärdats av statsrådet och miljöministeriet och de förordningar som utfärdats med stöd av den gamla vattenlagen förblir i kraft tills något annat bestäms med stöd av den nya lagen.  Det har inte skett några betydande förändringar i vattenlagens tillämpningsområde och grundprinciper. Kommunens uppgifter i verkställandet av lagen är till största delen oförändrade. Vattenlagen reglerar fortsättningsvis användningen av vattenområden och vattentillgångar. I samband med revideringen av vattenlagen har det gjorts ändringar också i femton andra lagar. 

Tillståndsmyndighet enligt vattenlagen är regionförvaltningsverket. Tillsynsmyndigheter är närings-, trafik- och miljöcentralen och den kommunala miljövårdsmyndigheten. I dikningsärenden begränsar sig den kommunala miljövårdsmyndighetens beslutanderätt till sådana meningsskiljaktigheter i fråga om dikning som inte förutsätter tillstånd eller dikningsförrättning av regionförvaltningsverket. Den kommunala miljövårdsmyndighetens befogenheter i dikningsfrågor utvidgas en aning, eftersom dikningsförrättning behövs om ingen överenskommelse kan nås och det finns minst tre nyttotagare (tidigare två). Förhållandet mellan vattenlagen och markanvändnings- och bygglagen har klargjorts i fråga om dikning. Dikningsrätt på annans mark på detaljplaneområde utgår från den senare med några undantag.

Dikningsärenden enligt markanvändnings- och bygglagen avgörs av den myndighet som kommunen bestämt i förvaltningsstadgan eller någon annan instruktion.

Beviljandet av undersökningstillstånd har överförts från miljövårdsmyndigheten till regionförvaltningsverket.

Vissa bestämmelser, bland annat sådana som gäller avloppsvatten, har överförts från vattenlagen till miljöskyddslagen. Till de överförda bestämmelserna hör definitionen på avloppsvatten, rätten att leda in avloppsvatten på annans område och därmed förknippat underhåll av dike eller rännil och andra åtgärder i sammanhanget.

Ett gemensamt projekt mellan miljöministeriet, justitieministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och Kommunförbundet utarbetar en handbok om hur den nya vattenlagen ska verkställas och andra anvisningar. Se bland annat miljöförvaltningens webbplats under länken http://www.ymparisto.fi/vesilainuudistus > Ruotsinkielinen versio.

Vi ber er vidarebefordra detta cirkulär till kommunens miljövårdsmyndighet.

Närmare upplysningar:
Leena Eränkö, tfn (09) 771 2554
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

 

Timo Kietäväinen 
vice verkställande direktör 

 

Leena Karessuo
direktör för samhälle, teknik och miljö

tags