Cirkulär 7/2023, 18.4.2023, Minna Antila

Tillämpningen av jämställdhetslagen utvidgas till småbarnspedagogiken – ändringarna träder i kraft 1.6.2023

Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (1986/609), det vill säga jämställdhetslagen, gäller all kommunal verksamhet: förvaltningen och beslutsfattandet, invånarna och servicen till dem, samt kommunen som arbetsgivare. Jämställdhetslagen innehåller bestämmelser om förpliktelser som omfattar också anordnare av undervisning och utbildning. Tidigare har jämställdhetslagen gällt småbarnspedagogiken endast genom myndigheternas allmänna skyldighet att främja jämställdheten. 

Genom lagen om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (101/2023) utvidgas tillämpningen av jämställdhetslagens till småbarnspedagogiken. Ändringarna gäller skyldigheten att utarbeta en jämställdhetsplan som utvidgas till att omfatta även småbarnspedagogiken. Bestämmelserna om förebyggande av diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck har också utvidgats till att gälla även småbarnspedagogiken. Samtidigt har jämställdhetsombudsmannens samt diskriminerings- och jämställdhetsnämndens befogenheter utvidgats till att omfatta småbarnspedagogiken.

Syftet med ändringen är att främja jämställdhet mellan könen i småbarnspedagogiken. Jämställdhetsplanen är ett redskap för det praktiska arbetet. Det handlar framför allt om att ändra på rutiner i vardagliga situationer och könsmedvetna verksamhetsprinciper. Med hjälp av planen kan man säkerställa ett systematiskt jämställdhetsarbete.

Ändringarna i jämställdhetslagen träder i kraft 1.6.2023. I praktiken betyder detta bland annat att anordnare av småbarnspedagogik och serviceproducenter inom småbarnspedagogik ska ha sina lagstadgade jämställdhetsplaner gjorda före det.

Diskrimineringslagen (1192/2022) har också utökats med bestämmelser om skyldigheten att främja likabehandling i småbarnspedagogiken. Till skillnad från planerna som grundar sig på jämställdhetslagen behöver planerna som grundar sig på diskrimineringslagen inte vara utarbetade inom småbarnspedagogiken förrän 1.6.2025. Kommunförbundet ger anvisningar om ändringarna i diskrimineringslagen i ett separat cirkulär. Lag om ändring av diskrimineringslagen (1192/2022) https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2022/20221192

Definitioner (3 §)

DeI jämställdhetslagen har införts en definition för anordnare av småbarnspedagogik. Med anordnare av småbarnspedagogik avses i denna lag den som ordnar småbarnspedagogik som grundar sig på lag. Bestämmelser om anordnande av småbarnspedagogik finns i lagen om småbarnspedagogik.

Jämställdhet vid utbildning, undervisning och småbarnspedagogik (5 §)

I jämställdhetslagen ingår en allmän bestämmelse om främjande av jämställdhet vid utbildning och undervisning. Genom ändringen av jämställdhetslagen utvidgas bestämmelserna om jämställdhet till att omfatta också småbarnspedagogik.

Jämställdhetslagen kompletterar målet för jämställdheten i lagen om småbarnspedagogik. Lagen om småbarnspedagogik innehåller bland annat mål för främjande av jämställdheten mellan könen. Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2022 innehåller formuleringar om jämlikhet, jämställdhet och mångfald.

Enligt jämställdhetslagen är anordnare av småbarnspedagogik och serviceproducenter inom småbarnspedagogik förpliktade att se till att flickor och pojkar har likvärdiga möjligheter till småbarnspedagogik och att småbarnspedagogiken stöder jämställdhetslagens syften. Lagen talar om flickor och pojkar men gäller dock alla barn oberoende av kön. Könsmångfalden beaktas genom 6 c § i jämställdhetslagen, som gäller förebyggande av diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck också i småbarnspedagogiken. 

Enligt jämställdhetslagen ska jämställdhet främjas vid utbildning och undervisning och framledes också i småbarnspedagogiken med hänsyn till barnens ålder och mognad. I småbarnspedagogiken är barnen 0–6 år gamla. I praktiken innebär detta till exempel att jämställdhetsfostran för barn i småbarnspedagogik ordnas så att barnens ålder och utvecklingsnivå beaktas.

Åtgärder för främjande av jämställdheten inom småbarnspedagogiken (5 b §)

Till jämställdhetslagen har fogats en ny 5 b § om småbarnspedagogik, där det föreskrivs om åtgärder för att främja jämställdheten inom småbarnspedagogiken. Bestämmelsen innebär skyldighet att utarbeta en jämställdhetsplan i småbarnspedagogiken.

Småbarnspedagogikens olika arbetsformer har beaktats så att skyldigheten att utarbeta en verksamhetsställesspecifik jämställdhetsplan gäller daghemsverksamhet. För familjedagvårdens och den kommunala öppna småbarnspedagogikens del utarbetar kommunen tillsammans med områdets aktörer gemensamma jämställdhetsplaner.  

Kommunen ska kontrollera att det i kommunens förvaltningsstadga finns en bestämmelse om den myndighet som godkänner jämställdhetsplanen. 

Verksamhetsställesspecifik jämställdhetsplan

Jämställdhetsplanerna i småbarnspedagogiken ska i princip utarbetas separat för varje verksamhetsställe. Enligt jämställdhetslagen ansvarar anordnaren av småbarnspedagogik och serviceproducenten inom småbarnspedagogik för att verksamhetsstället årligenutarbetar en jämställdhetsplan. Kommunen ansvarar för att verksamhetsställen inom småbarnspedagogiken som förvaltas av kommunen utarbetar verksamhetsställesspecifika jämställdhetsplaner. Skyldigheten gäller också privata serviceproducenter. Kommunen kan också ordna småbarnspedagogik genom att köpa tjänsten av en privat producent inom småbarnspedogik eller genom att ge serviceanvändaren en servicesedel enligt lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009). Privata anordnare av småbarnspedagogik som producerar småbarnspedagogiska tjänster för kommunen och serviceproducenter som kommunen har godkänt, som kan anlitas med servicesedlar, svarar för sin del för utarbetandet av verksamhetsställesspecifika jämställdhetsplaner. 

Enligt motiveringen till lagen (RP 177/2022 rd) gäller skyldigheten att utarbeta en jämställdhetsplan endast daghemsverksamheten och förskolor som är verksamma i anslutning till daghemmen. Med verksamhetsställe för småbarnspedagogik avses en fysisk helhet där man utövar verksamhet enligt lagen om småbarnspedagogik, såsom ett daghem. I vissa situationer kan det vara ändamålsenligt att utarbeta jämställdhetsplanen för en småbarnspedagogisk enhet i stället för verksamhetsstället. Det kan till exempel vara fråga om situationer då enheten består av flera verksamhetsställen med en gemensam daghemsföreståndare. Barnens möjlighet att delta får emellertid inte äventyras. För daghemsverksamhetens del är en allmän jämställdhetsplan utarbetad på till exempel kommunal nivå inte nog.

Enligt jämställdhetslagen ska jämställdhetsplanen utarbetas vid småbarnspedagogikens verksamhetsställe i samarbete med personalen. Också barnen ska beredas möjlighet att delta i planeringen med hänsyn till barnens ålder och mognad. Syftet är att låta barnen delta i sådant som gäller dem själva. I småbarnspedagogiken ska barnen tas med i planeringen och genomförandet av planen med hänsyn till deras ålder och mognad på ett ändamålsenligt sätt till exempel genom samtal och lek. Det är fråga om barnets rättighet inte skyldighet.

Jämställdhetsplanen kan införlivas i någon annan plan vid småbarnspedagogikens verksamhetsställe exempelvis daghemmets verksamhetsplan eller den privata serviceproducentens plan för egenkontroll. Jämställdhetsplanen kan också utarbetas som en del av likabehandlingsplanen som diskrimineringslagen föreskriver.   

Jämställdhetsplaneringsskyldigheten inom familjedagvård och kommunal öppen småbarnspedagogik

För familjedagvårdarnas och den öppna kommunala småbarnspedagogikens del innehåller lagen ett undantag från skyldigheten att utarbeta en jämställdhetsplan specifikt för verksamhetsstället. Till övriga delar ska också jämställdhetsplaner för familjedagvården och den öppna kommunala småbarnspedagogiken utarbetas i enlighet med 5 b § i jämställdhetslagen.

Enligt jämställdhetslagen ansvarar kommunen för att aktörerna inom den kommunala öppna småbarnspedagogiken och familjedagvårdarna i området utarbetar gemensamma i stället för verksamhetsställesspecifika jämställdhetsplaner. Samarbetet kan till exempel handla om att man ordnar en verkstad.

Eftersom aktörerna inom den kommunala öppna småbarnspedagogiken och familjedagvårdarna är olika är det ändamålsenligt att utarbeta olika jämställdhetsplaner för de två grupperna. Den gemensamma jämställdhetsplanen som kommunen utarbetat tillsammans med familjedagvårdens aktörer kan gälla alla aktörer inom familjedagvården i området, inklusive de privata aktörerna. På samma sätt utarbetas en gemensam jämställdhetsplan för aktörerna inom den kommunala öppna småbarnspedagogiken på kommunens område. Den privata öppna småbarnspedagogiken omfattas inte av tillämpningsområdet för lagen om småbarnspedagogik och inte heller av den här regleringen.

Verksamhetsställesspecifik jämställdhetsplan

Jämställdhetslagen finns bestämmelser om innehållet i jämställdhetsplanen. Planen ska innehålla:
1) en redogörelse för jämställdhetsläget vid det småbarnspedagogiska verksamhetsstället,
2) åtgärder som behövs för att främja jämställdheten,
3) en utvärdering av hur åtgärderna i en tidigare jämställdhetsplan har genomförts och av resultaten.

Jämställdhetsplaner inom småbarnspedagogiken skiljer sig på grund av barnens ålder från skolornas och läroanstalternas planer. I småbarnspedagogiken ska särskilt avseende fästas vid växelverkan, handledningen, barnens delaktighet, vilka
material som används och bemötandet av vårdnadshavare, samt vid förebyggande och undanröjande av sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön.

Med tanke på växelverkan och handledning är det viktigt att identifiera stereotypier och på så sätt uppnå en mer könsmedveten verksamhet. En del av detta är till exempel att se hur leksaker och böcker placeras och om det finns könsstereotypier i verksamheten.  Med material som används inom småbarnspedagogiken avses allt material, leksaker, böcker och hela verksamhetsmiljön i allmänhet. 

I stället för en årlig genomgång kan en plan utarbetas för tre år i sänder. Flexibilitetsmöjligheten är avsedd för situationer där man har utarbetat en omfattande och detaljerad plan som kan ligga till grund för verksamheten i flera års tid.

Jämställdhetsplanering i förskoleundervisningen

Bestämmelser om förskoleundervisning finns i lagen om grundläggande utbildning. Enligt kommunens beslut kan förskoleundervisningen ordnas i ett daghem, en skola eller annan lokal som är lämplig för undervisning.

Bestämmelser om skyldigheten att utarbeta en jämställdhetsplan i läroanstalterna finns i 5 och 5 a § i jämställdhetslagen. Enligt lagberedningen ska planeringsskyldigheten i 5 a § i jämställdhetslagen tillämpas på förskolor i anslutning till skolor, medan förskoleundervisning i anslutning till daghem omfattas av planeringsskyldigheten i 5 b § i jämställdhetslagen. Således är innehållet i planeringsskyldigheten lite olika beroende på var förskoleundervisningen sker.

Förebyggande av diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck (6 c §)

Förbudet mot diskriminering på grund av kön enligt jämställdhetslagen omfattar nu också direkt och indirekt diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck. Enligt jämställdhetslagen ska jämställdhet främjas genom att förebygga diskriminering med beaktande inte bara av det officiella könet utan också på grund av könsidentitet eller könsuttryck. Bestämmelserna om förebyggande av diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck har i jämställdhetslagen utvidgats till att gälla även småbarnspedagogiken. Småbarnspedagogiken införlivas därmed i jämställdhetslagstiftningen, och jämställdhetsarbetet och planeringsskyldigheten inom småbarnspedagogiken beaktar alla barn oberoende av kön. 

Enligt ändringarna i jämställdhetslagen ska också anordnare av småbarnspedagogik och serviceproducenter inom småbarnspedagogik på ett målinriktat och planmässigt sätt förebygga diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck. Diskriminering kan förebyggas till exempel genom att man ser till att olika slags könsidentiteter och könsuttryck respekteras. Eftersom det är fråga om 0–6 åriga barn i småbarnspedagogiken kan könsidentitet och könsuttryck ta sig olika uttryck än till exempel inom den grundläggande utbildningen. Könsidentiteten formas och utvecklas under barndomen och ungdomen så det är viktigt att betona det och könsuttrycket också inom småbarnspedagogiken. Dessutom kan könsidentiteten variera över tiden.

I småbarnspedagogiken kan man förebygga diskriminering genom att berätta för barnen om olikheter mellan människor och om att alla är lika värdefulla. Den nya skyldigheten ska beaktas också i småbarnspedagogiken vid beredningen av jämställdhetsplaner och beslut om åtgärder.

Kontroller och handräckning (18 §)

Jämställdhetsombudsmannens rätt att utföra behövliga kontroller har utvidgats till att gälla också småbarnspedagogiska verksamhetsställen. Jämställdhetsombudsmannen har rätt att utföra behövliga kontroller, om det finns skäl att misstänka att det förfarits i strid med denna lag eller att de i denna lag föreskrivna jämställdhetsförpliktelserna inte annars har uppfyllts.

Utrymmen som används för boende av permanent natur, till exempel familjedagvårdarens hem, omfattas inte av kontrollrätten. 

Lämnande av anvisningar och råd samt främjande av förlikning (19 §)

Lagrummet har ändrats så att om jämställdhetsombudsmannen finner att anordnaren av småbarnspedagogik eller serviceproducenten inom småbarnspedagogik trots anvisningar och råd försummar sin skyldighet enligt 5 b § att göra upp en jämställdhetsplan, kan ombudsmannen sätta ut en skälig tid inom vilken skyldigheten ska fullgöras.

Överlämnande av ärenden till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden (20 §)

Lagrummet har ändrats så att jämställdhetsombudsmannen kan föra ett ärende som gäller ett förfarande som strider mot skyldigheten att utarbeta jämställdhetsplaner också inom småbarnspedagogiken till behandling i diskriminerings- och jämställdhetsnämnden. Bestämmelser om behandlingen av ärenden i diskriminerings- och jämställdhetsnämnden finns i lagen om diskriminerings- och jämställdhetsnämnden.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämndens befogenheter med anledning av ett lagstridigt förfarande (21 §)

Lagrummet har ändrats så att diskriminerings- och jämställdhetsnämnden på framställning av jämställdhetsombudsmannen kan förelägga en anordnare av småbarnspedagogik eller serviceproducent inom småbarnspedagogik, som försummat sin jämställdhetsplaneringsskyldighet, att inom utsatt tid göra upp en jämställdhetsplan. Föreläggandet kan vid behov förenas med vite.

Ikraftträdande

Ändringarna i jämställdhetslagen (101/2023) träder i kraft 1.6.2023.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Hanna Tainio                                          
vice verkställande direktör    

Minna Antila
jurist

                 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman