Dataskyddsförordning

Nätverk för kommunernas dataskyddsombud

EU:s allmänna dataskyddsförordning har tillämpats nationellt från den 25 maj 2018. Enligt förordningen ska varje myndighet och varje offentligt organ som behandlar personuppgifter utnämna ett dataskyddsombud.

Kommunförbundet bildar ett nätverk för dataskyddsombuden i förbundets medlemskommuner. Kommunförbundets juridiska enhet ansvarar för verksamheten. De praktiska arrangemangen sköts av Kommunförbundets dotterbolag FCG.

Nätverkets uppgift och mål

Nätverket för kommunernas dataskyddsombud ska vara en professionell stödgrupp för ombuden. Målet är att ge dataskyddsombuden i kommunerna och samkommunerna ett forum där de till exempel kan

  • utbyta kunskap
  • ställa frågor
  • söka lösningar
  • finna gemensamma förhandlingskonstellationer i dataskyddsfrågor.

Ett centralt mål är att ge dataskyddsombuden möjlighet att arbeta effektivt och sprida befintligt material, modeller, arbetsmetoder och god praxis.

Nätverkets verksamhet

Att delta i nätverket är avgiftsfritt och nätverksevenemangen är gratis.

Grupparbetsplats i Eksaitti

En digital grupparbetsplats har skapats för nätverket i Eksaitti, Förbundskoncernens extranät. Grupparbetsplatsen erbjuder stödmaterial för dataskyddsombudens arbete och är ett diskussionsforum för dataskyddsfrågor.

Endast nätverkets medlemmar har tillgång till grupparbetsplatsen »

Evenemang

Kommunförbundet ordnar medlemsträffar såväl på nätet som i Kommunernas hus. Inbjudningarna till mötena publiceras i nätverkets grupparbetsplats i Eksaitti.

Information om seminarierna som ordnas en eller två gånger om året finns också på Kommunförbundet.fi.

Arbetsutskott och styrgrupp

Ett arbetsutskott bestående av medlemmar samt personer som hör till styrgruppen har utsetts för nätverket. Arbetsutskottets uppgift är att bereda nätverkets seminariedagar, styra användningen av grupparbetsplatsen i Eksaitti och planera verksamheten. Till arbetsutskottet har valts 11 av nätverkets medlemmar.

Styrgruppen som ansvarar för nätverkets verksamhet består av följande sakkunniga vid Kommunförbundet och FCG:

  • Ida Sulin, ledande jurist, Kommunförbundet, svenska och internationella ärenden
  • Saija Haapalehto, jurist, Kommunförbundet, juridiska enheten
  • Tuula Seppo, sakkunnig, Kommunförbundet, enheten för informationssamhällsfrågor
  • Päivi Raitio, utbildningschef, FCG:s utbildningar.

Nätverkets koordinator är Niina Tiainen, projektkoordinator, FCG:s utbildningar.

Information

Nätverket har ett diskussionsforum på den digitala grupparbetsplatsen i Eksaitti.  Där kan man också dela dokument. Kommunförbundet och FCG använder inte material som delats eller skapats inom nätverket utan samtycke av den som ansvarar för materialet.

De allmänna kanalerna för dataskyddskommunikation är Kommunförbundets webbsidor, de sociala medierna Facebook och Twitter samt nyhetsbrev, särskilt Juridikinfo och Kommunen och informationssamhället (på finska).

Som identifieringskod för nätverket i sociala medier används hashtaggen #kuntientietosuojaverkosto parallellt med de mer allmänna #tietosuoja och #tietosuojavastaava.

Nätverkets arbetsspråk är finska. Medlemmarna kan använda både finska och svenska i nätverket.  Information om nätverket ges aktivt på både finska och svenska. Det mest centrala materialet produceras på båda språken.

Anmälan till nätverket och villkor för anslutningen

Dataskyddsombud som står i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande i en kommun, samkommun eller ett kommunalt bolag kan anmäla sig till kommunernas nätverk för dataskyddsombud.

Du kan anmäla dig på detta formulär :

Anmälan inleddes i februari 2018 och fortsätter under hela den tid nätverket fungerar.

Välkommen!

Närmare upplysningar

Läs mer

tags