Dataskyddsförordning

Nätverk för kommunernas dataskyddsombud

EU:s allmänna dataskyddsförordning tillämpas nationellt sedan maj 2018. Enligt förordningen ska varje myndighet och varje offentligt organ som behandlar personuppgifter utnämna ett dataskyddsombud.

Kommunförbundet har inrättat ett nätverk för dess medlemmars dataskyddsombud. Kommunförbundets juridiska enhet ansvarar för verksamheten. De praktiska arrangemangen sköts av Kommunförbundets dotterbolag FCG.

Nätverkets uppgift och mål

Nätverket för kommunernas dataskyddsombud ska vara en professionell stödgrupp för dataskyddsombuden. Målet är att ge dataskyddsombuden ett forum där de till exempel kan

  • utbyta kunskap
  • ställa frågor
  • söka lösningar och
  • finna gemensamma förhandlingskonstellationer i dataskyddsfrågor.

Ett centralt mål är att ge dataskyddsombuden möjlighet att arbeta effektivt och sprida material, modeller, arbetsmetoder och god praxis.

Nätverkets verksamhet

Att delta i nätverket är avgiftsfritt och nätverksevenemangen är likaså avgiftsfria.

Arbetsyta i Teams

En arbetsyta har upprättats för nätverkets medlemmar på förbundskoncernens Teams-samarbetsplattform. Arbetsytan erbjuder stödmaterial för dataskyddsombudens arbete. Den erbjuder också ett diskussionsforum för dataskyddsfrågor.

Evenemang

Information om kommande avgiftsbelagda och avgiftsfria evenemang ges på arbetsytans kanal för framtida evenemang (Tulevat tapahtumat). De som samtyckt till att få meddelanden per e-post får meddelandena också till sin personliga e-post.

Arbetsutskott och styrgrupp

Ett arbetsutskott bestående av nätverkets medlemmar samt personer som hör till styrgruppen har utsetts för nätverket. Utskottets uppgift är att planera nätverkets verksamhet. I arbetsutskottet ingår 14 av nätverkets medlemmar.

Styrgruppen består av följande sakkunniga som ansvarar för nätverkets verksamhet vid Kommunförbundet och FCG:

  • Jari Ylikoski, specialsakkunnig, Kommunförbundet, strategienheten 
  • Ida Sulin, ledande jurist, Kommunförbundet, juridiska enheten
  • Päivi Raitio, utbildningschef, FCG Utbildning. 

Nätverkets koordinator är Päivi Raitio vid FCG Utbildning. Hon administrerar också Teams-medlemskap. Nedan under Anmälan till nätverket redogörs för hur man kan ansluta sig till nätverket. Päivis kontaktinformation: fornamn.efternamn@fcg.fi

Kommunikation

Nätverkets medlemmar har tillgång till ett diskussionsforum i Teams. Där kan man också dela dokument. Kommunförbundet och FCG använder inte material som delats eller skapats inom nätverket utan samtycke av den som ansvarar för materialet.

De allmänna kanalerna för dataskyddskommunikation är Kommunförbundets kanaler: webbsidan, Facebook och Twitter samt förbundets nyhetsbrev, särskilt Juridikinfo samt Kommunerna och digitalisering. 

Som identifieringskod för nätverket i sociala medier används hashtaggen #kuntientietosuojaverkosto parallellt med de mer allmänna #dataskydd och #dataskyddsombud.

Nätverkets arbetsspråk är finska. Medlemmarna kan använda både finska och svenska i nätverket. Information om nätverket ges aktivt på både finska och svenska. Det viktigaste materialet produceras på båda språken.

Anmälan till nätverket och anmälningsvillkor

Dataskyddsombud som står i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande till en kommun, en samkommun eller ett kommunalt bolag kan anmäla sig till kommunernas nätverk för dataskyddsombud.

Anmälningsblanketten finns här:

Välkommen med!

 

Läs mer

På Kommunförbundets webbplats

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.