Två språk som syns, hörs och accepteras

Verktyg för en fungerande tvåspråkighet

Lektion i finska i skola i Larsmo.

En livskraftig tvåspråkighet

I Finland är finska och svenska nationalspråk. Visionen i nationalspråksstrategin är ett Finland med två livskraftiga nationalspråk och att båda språken syns, hörs och accepteras.

Nationalspråksstrategin behövs för att de finskspråkiga och svenskspråkiga medborgarnas grundläggande språkliga rättigheter ska kunna tillgodoses fullt ut och för att fördelarna med två nationalspråk ska gagna samhället. 

Nationalspråksstrategin från 2012 är Finlands första nationella språkstrategi.

Den kommunanpassade handboken innehåller verktyg som hjälper kommunala myndigheter, tjänsteinnehavare och arbetstagare att tillämpa språklagstiftningen så att de grundläggande rättigheterna för finsk- och svenskspråkiga tillgodoses.

Verktygen konkretiserar tillämpningen av språklagen i olika förvaltningsuppgifter, till exempel i kommunens kommunikation, upphandlingspraxis och vid anställningar. Verktygen är skapade för såväl två- som enspråkiga kommuner, samkommuner och landskap.

Förutom nationalspråksstrategins praktiska verktyg, finns det andra tips och redskap som stödjer en god kommunal service på två språk och en fungerande tvåspråkig förvaltning.

Mallen för kommunernas förvaltningsstadgar (PDF) har uppdaterats 2021 och innehåller ett eget avsnitt (7a) om tvåspråkiga kommuner. Mallen går att ladda ned från Kommunförbundets publikationer.

De tvåspråkiga kommunernas nationalspråksnätverk

Kommunförbundet rekommenderar att alla tvåspråkiga kommuner utnämner en kontaktperson för nationalspråksstrategin, som det rekommenderas i nationalspråksstrategin. För att stöda arbetet koordinerar Kommunförbundet nationalspråksnätverket för de tvåspråkiga kommunerna. Nätverket träffas regelbundet en till två gånger om året, i huvudsak på distans. Nätverkets mål är att de ansvariga ska stödja och byta erfarenheter.

Praktiska verktyg för en levande tvåspråkighet

Klicka på länkarna och få tips om hur tvåspråkighet fungerar i praktiken.

tags
Mattias Lindroth

Mattias Lindroth

Sakkunnig
Svenska enheten, Svenska teamet
+358 9 771 2536, +358 50 337 6351
Ansvarsområden
  • webbtillgänglighet, intressebevakning, rådgivning
  • digitalisering och informationshantering i kommunerna
  • arbetet med tvåspråkighet och nationalspråken i kommunerna
  • Kommunförbundets och Kommuntorgets webbtjänster