Två språk som syns, hörs och accepteras

Verktyg för en fungerande tvåspråkighet

Lektion i finska i skola i Larsmo.

En livskraftig tvåspråkighet

I Finland är finska och svenska nationalspråk. Visionen i nationalspråksstrategin är ett Finland med två livskraftiga nationalspråk och att båda språken syns, hörs och accepteras.

Nationalspråksstrategin behövs för att de finskspråkiga och svenskspråkiga medborgarnas grundläggande språkliga rättigheter ska kunna tillgodoses fullt ut och för att fördelarna med två nationalspråk ska gagna samhället. 

2012 fick Finland den första nationalspråksstrategin. I december 2021 fattade statsrådet beslut om en ny nationalspråksstrategi från 2022.

Den kommunanpassade handboken innehåller verktyg som hjälper kommunala myndigheter, tjänsteinnehavare och arbetstagare att tillämpa språklagstiftningen så att de grundläggande rättigheterna för finsk- och svenskspråkiga tillgodoses. Bekanta dig med webbpublikationen Fungerande tvåspråkighet i kommunerna idag!

Verktygen konkretiserar tillämpningen av språklagen i olika förvaltningsuppgifter, till exempel i kommunens kommunikation, upphandlingspraxis och vid anställningar. Verktygen är skapade för såväl två- som enspråkiga kommuner, samkommuner och landskap.

Förutom nationalspråksstrategins praktiska verktyg, finns det andra tips och redskap som stödjer en god kommunal service på två språk och en fungerande tvåspråkig förvaltning.

Mallen för kommunens förvaltningsstadga (PDF) har uppdaterats 2021 och innehåller ett eget avsnitt (7a) om tvåspråkiga kommuner. Mallen går att ladda ned från Kommunförbundets publikationer.

De tvåspråkiga kommunernas nationalspråksnätverk

Kommunförbundet rekommenderar att alla tvåspråkiga kommuner utnämner en kontaktperson för nationalspråksstrategin, som det rekommenderas i nationalspråksstrategin. För att stöda arbetet koordinerar Kommunförbundet nationalspråksnätverket för de tvåspråkiga kommunerna.

Praktiska verktyg för en levande tvåspråkighet

Klicka på länkarna och få tips om hur tvåspråkighet fungerar i praktiken.

Tvåspråkiga kommuner och tvåspråkighet

1,85 miljoner finländare bor i en tvåspråkig kommun. 38 500 finskspråkiga personer bor i en kommun med svenskspråkig majoritet medan 140 000 svenskspråkiga bor i en kommun där majoritetsspråket är finska.

lateral-image-left

Kommunernas nationalspråksnätverk

Nätverkets syfte är att lyfta upp god praxis gällande bl.a. arbetsmetoder, sektorspecifika lösningar och attityder, samt att ge stöd i språkfrågor.

lateral-image-right

Uppdrag språköar

Uppdrag språköar är ett projekt som under två års tid (2021-2023) tar fokus på språköarna i Finland. Projektet har som mål att synliggöra och stärka nuvarande språköar samt att bidra till utveckling av nya.

lateral-image-left

Guide: Fungerande tvåspråkighet i kommunerna

Publikationen är ett stöd för en- och tvåspråkiga kommuner i arbetet med språklig service.

lateral-image-right
Mattias Lindroth

Mattias Lindroth

Sakkunnig
Svenska enheten, Svenska teamet
+358 9 771 2536, +358 50 337 6351
Ansvarsområden
  • webbtillgänglighet, intressebevakning, rådgivning
  • digitalisering och informationshantering i kommunerna
  • arbetet med tvåspråkighet och nationalspråken i kommunerna
  • Kommunförbundets och Kommuntorgets webbtjänster
Emilia Mattsson

Emilia Mattsson Nortamo

Utvecklingschef
Svenska enheten, Svenska teamet
+358 9 771 2289, +358 50 598 8594
Ansvarsområden
  • intressebevakning och utveckling av service för våra svensk- och tvåspråkiga kommuner
  • stärkande av tvåspråkigheten i Kommunförbundets utvecklingsprojekt
  • koordinering av nätverket för svensk- och tvåspråkiga kommuner samt sekreterare för svenska delegationen
Läs mer om dessa teman