Pressmeddelande, 

Förslag om dimensionering av vårdpersonal väcker många frågor

Med dimensioneringen på 0,5 vårdare som ingår i den nuvarande kvalitetsrekommendationen ska det vara möjligt trygga ett gott åldrande och god service. Kommunförbundet anser att dimensioneringen är tillräcklig.

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska bereda en reform av helheten av tjänster för äldre. I förslaget som arbetsgruppens sektion lagt fram har man fokuserat på personalstyrka och kompetens. Kommunförbundet betonar att tillsynsmyndigheterna har konstaterat att det finns brister i ledningen också av verksamhetsenheterna och i organiseringen av läkartjänster och annan service. Vårdkvaliteten har därför ett samband också med andra faktorer än bara personaldimensioneringen.

- Med en lagstadgad 0,7-dimensionering skulle kommunerna bli tvungna att rikta personalresurser på serviceboende med heldygnsomsorg. Kommunerna har nu starkt gått in för att utveckla hemvården och annan öppen vård, vilket skulle stanna av om reformen blev verklighet, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen.

Den nuvarande lagstiftningen förutsätter att långvarig vård och omsorg för äldre personer i första hand ska ordnas i form av öppenvårdstjänster i deras eget hem och andra öppenvårdstjänster inom social- och hälsovården.

Hittills har utnyttjandet av teknik inom serviceboende med heldygnsomsorg framskridit mycket långsamt. En höjning av personaldimensioneringen kan bromsa upp utvecklingen ytterligare, vilket kan leda till att produktionen av tjänster för äldre i stället för att utnyttja tekniska lösningar blir allt mer beroende av personal.

0,7-dimensioneringen garanterar inte fler vårdare

En höjning av dimensioneringen garanterar inte att det finns fler vårdare att tillgå, eftersom små åldersklasser måste sköta de stora årsklasserna: antalet äldre blir fler samtidigt som antalet personer som kommer ut på arbetsmarknaden minskar.

- Enligt Kommunförbundets kalkyler innebär en höjning av minimidimensioneringen att det behövs ytterligare 5 000 personer. Sådana personalvolymer finns inte att tillgå inom den planerade tidtabellen. Förslagets syfte är bra, men vi önskar mer detaljerade svar på de utmaningar som dimensioneringen skulle innebära:  Varifrån får vi pengarna? Om det finns pengar, varifrån får vi vårdarna?

- Om minimidimensioneringen av vårdpersonalen höjs, måste kommunerna ersättas fullt ut för kostnaderna genom statsandelar. Det vore viktigt att Kommunförbundet skulle ha möjlighet att bedöma kostnadseffekterna, säger Karhunen.

Stigande kostnader och brådskande beredning orosmoment

Med nuvarande klientvolymer skulle kostnaderna öka med cirka 230 miljoner euro per år. Tillsvidare är det inte säkert att kostnaderna täcks till fullt belopp. Det är också osäkert hur kostnaderna ska täckas då antalet äldre personer fortsätter att öka. Kommunerna har dessutom redan ingått långvariga avtal med tjänsteleverantörer inom vårdsektorn och dessa avtal beaktar inte den dimensionering som nu föreslås.

Kommunförbundet skulle också ha önskat att den egentliga arbetsgruppen hade hunnit behandla frågan innan förslaget sändes ut på remiss.

 

Närmare upplysningar: Minna Karhunen, Kommunförbundets verkställande direktör, tfn +358 50380 5907

 

Läs mer om dessa teman