Pressmeddelande, 

Kostnaderna för primärvården har ökat i medelstora kommuner och stora städer

Kostnaderna för primärvården ökade under 2020 och 2021 då coronapandemin skapade oreda i den kommunala ekonomin och medförde överraskande merkostnader. År 2021 späddes problemen på av vård- och serviceskulden och av avvecklingen av dessa till viss del samt av den riksomfattande bristen på vårdpersonal.

- I städerna har man ändå fortsatt att utveckla och effektivisera servicen trots den exceptionella situationen, eller kanske just på grund av den, säger Maria Pernu, specialsakkunnig på Kommunförbundet.

Kommunförbundet har utrett kostnaderna för hälso- och sjukvården i stora städer och kostnaderna för social- och hälsovården i medelstora kommuner år 2021.

Kajanaland har de högsta kostnaderna bland de medelstora kommunerna – Sibbo och Borgå de lägsta

De medelstora kommunernas icke-åldersstandardiserade kostnader inom social- och hälsovården uppgick år 2021 till sammanlagt cirka 1,138 miljarder euro. När man i totalkostnaderna beaktar prisutvecklingen, ökade kostnaderna med 0,4 procent i de medelstora städerna.

De åldersstandardiserade kostnaderna var högst i Kajanaland (4 402 euro per invånare). Lägst var de åldersstandardiserade kostnaderna i Sibbo (3 433 euro per invånare) och Borgå (3 446 euro per invånare). De åldersstandardiserade kostnaderna inom social- och hälsovården ökade mest i Salo (6,8 procent) och i Grankulla (6,7 procent) jämfört med år 2020.

Kostnaderna för hälso- och sjukvård samt äldreomsorg har ökat rejält i de stora städerna

Kostnaderna för hälso- och sjukvård samt äldreomsorg ökade i alla de stora städerna år 2021, ökningen var mellan 2,1 och 8,2 procent.

De stora städerna hade kostnader på sammanlagt över 4 miljarder euro och de tillhandahöll tjänster för över 1,5 miljoner finländare.

De åldersstandardiserade kostnaderna för hälso- och sjukvård samt äldreomsorg var högst i Uleåborg (2 876 euro per invånare) och Kuopio (2 842 euro per invånare). Lägst var kostnaderna i Esbo och Vanda med 2 493 euro per invånare i båda städerna.

Kostnadsförändringen jämfört med de genomsnittliga kostnaderna ökade i de stora städerna med 16,8 procent för öppenvården inom primärvården och med 9,4 procent för den somatiska öppenvården inom den specialiserade sjukvården jämfört med år 2020.

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2021. (på finska)

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2021. (på finska)

Information om kostnadsjämförelserna

Materialet i Finlands Kommunförbunds kostnadsjämförelser bestod av två separata delar, där man jämförde de stora städernas hälso- och sjukvård och äldreomsorg respektive de medelstora kommunernas social- och hälsovård år 2021.

I kostnadsjämförelsen mellan de stora städerna deltog Björneborg, Esbo, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Tammerfors, Uleåborg, Vanda och Åbo. Helsingfors deltog inte i jämförelsen år 2021. I jämförelseuppgifterna ingår utöver hälso- och sjukvården också uppgifter från socialvårdssektorn, dvs. från hemservicen och heldygnsvården för äldre.

I jämförelsen av social- och hälsovårdskostnaderna i de medelstora kommunerna deltog Borgå, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Salo, samkommunen för social- och hälsovård i Kajanaland och Sibbo. Kervo och Lovisa deltog inte jämförelsen år 2021.

Närmare upplysningar:

Kommunförbundet:

Sari Raassina, direktör för social- och hälsovård, tfn 050 523 2808

Anu Nemlander, specialsakkunnig, tfn 050 563 6180

Maria Pernu, specialsakkunnig, tfn 050 475 8096

 

Närmare upplysningar i de stora städerna:

Esbo, Paananen Markus, beredningsdirektör, tfn 040 636 8983

Kuopio, Saarinen Jari, biträdande stadsdirektör, tfn 044 718 6301

Lahtis, Karetjoki Miia, chefscontroller, tfn 044 482 0656

Uleåborg, Huusko Jarkko, tf. hälsodirektör, tfn 050 571 4720

Björneborg, Mustajoki Sanna, vård- och omsorgsdirektör, tfn 044 701 8053

Tammerfors, Kuosmanen Taru, direktör för social- och hälsovårdstjänster, tfn 040 704 7337

Åbo, Marttila Jane, hälsovårdsdirektör, tfn 050 518 2792

Vanda, Piia Niemi-Mustonen , direktör för hälsovårdstjänster, tfn 050 3121774

 

Närmare upplysningar i de medelstora kommunerna:

Samkommunen för social- och hälsovård i Kajanaland, Ahopelto Maire, samkommunsdirektör, tfn 044 777 3033

Grankulla, Suhonen Pekka, ekonomi- och förvaltningschef för social- och hälsovården, tfn 050 383 4260

Kyrkslätt, Laiho Elli, specialplanerare, tfn 050 566 6848

Lojo, Suominen Tuula, serviceområdesdirektör, tfn 044 374 1291

Borgå, Silvennoinen Ann-Sofie, tf. social- och hälsovårdsdirektör, tfn 040 676 1374

Salo, Pahta Anneli, tf. direktör för social- och hälsovårdstjänster, tfn 02 778 6000

Sibbo, Kokko Leena, social- och hälsovårdsdirektör, tfn 09 2353 6500

Kontaktuppgifter har uppdaterats 21.6.2022 11:32.

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe