Pressmeddelande, 

Kommunerna behöver snabbt klarhet i regeringens coronabeslut

Kommunerna efterlyser tydligare anvisningar av statsrådet och ministerarbetsgrupperna om coronabesluten samt motiveringar till vad riktlinjerna grundar sig på.

"Så som det nu är, är det svårt för kommunerna att agera och följa de politiska riktlinjerna. Det minsta man kan begära är att de propositioner som eventuellt ligger till grund för riktlinjerna, samt motiveringspromemoriorna och konsekvensbedömningarna till dem, genast skulle vara offentliga. Kommunerna behöver också mer detaljerade anvisningar, om de antas fungera i föränderliga coronasituationer med given praxis”, säger Timo Reina, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet.

Den behöriga myndigheten fattar beslut

Den oklara kommunikationen om befogenheterna för coronaåtgärder har skapat osäkerhet. Varken statsrådet eller i synnerhet ministerarbetsgrupperna har befogenhet att besluta om exempelvis övergång till distansundervisning i hela Finland, om det inte är fråga om att ta i bruk beredskapslagen under undantagsförhållanden. Statsrådet kan rekommendera, men de behöriga myndigheterna svarar för det egentliga beslutet och verkställandet.

”När regeringen till exempel drar upp riktlinjer för frågor som rör undervisning och utbildning är det verkligen bara rekommendationer”, säger Reina.

Exceptionella undervisningsarrangemang inom den grundläggande utbildningen, såsom distansundervisning, kräver beslut av två myndigheter. Den lokala eller regionala myndigheten för smittsamma sjukdomar kan med stöd av smittskyddslagen helt eller delvis stänga skolornas lokaler. Därefter kan utbildningsanordnaren fatta beslut om övergång till distansundervisning.

"Kommunerna, utbildningsanordnarna, skolorna, lärarna, studerandena och vårdnadshavarna blir mycket förbryllade när ministrar säger att de fattar beslut som de inte har befogenhet att fatta. Det vore bra att kommunicera tydligt om behörighet i de anvisningar som gäller coronan, såsom i de nu aktuella uttalandena om undervisningen. Likaså vore det viktigt att på förhand fundera ut hur till exempel riktlinjerna för testningen i skolorna med tillhörande omfattande anskaffningsbehov verkligen ska genomföras och vilken effekt testningen har”, säger Reina.

”Regeringen kan uttrycka sin vilja, men den behöriga myndigheten fattar beslut.”

Kommunerna behöver tid för genomförandet – man kan inte förbereda ärenden omsorgsfullt under ett veckoslut

Det tar tid att verkställa beslut. Information om exempelvis ändringar som gäller skolor måste fås i tillräckligt god tid för att kommunerna ska kunna förbereda sig noggrant på de åtgärder som behövs samt informera elever, studerande och deras vårdnadshavare om dem.

”Ett veckoslut räcker inte på något sätt till för att förbereda saker och ting omsorgsfullt. Kommunerna och regionerna måste ha en tillräcklig möjlighet att förbereda dylika omfattande åtgärder”, säger Terhi Päivärinta, direktör för enheten för välfärd och bildning vid Kommunförbundet.

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe