Pressmeddelande, 

Vi publicerade nya rapporter om klientavgifterna inom småbarnspedagogiken och om kommuntilläggen till stöd för hemvård och privat vård av barn

Kommunernas klientavgiftsintäkter för småbarnspedagogiken har minskat drastiskt

År 2016 uppgick kommunernas intäkter från klientavgifter inom småbarnspedagogiken till sammanlagt cirka 340 miljoner euro. År 2024 beräknas avgiftsintäkterna däremot uppgå till endast cirka 146 miljoner euro. Detta framgår av vår enkät till kommunerna om klientavgiftspraxis inom småbarnspedagogiken.

För kommunerna har alla ändringar i klientavgiftslagen lett till att klientavgiftsintäkterna minskat betydligt inom småbarnspedagogiken. 

– Det kostar ändå inte mindre för kommunerna att ordna småbarnspedagogik. Kommunerna har i stor utsträckning varit tvungna att själva kompensera för bortfallet av avgiftsintäkterna, säger Jarkko Lahtinen, utvecklingschef på Kommunförbundet. 

Samtidigt som avgiftsintäkterna minskar, stiger kostnaderna för ordnandet av småbarnspedagogik. 

–Framöver kommer den här åldersklassen att krympa i kommunerna, vilket innebär minskad statlig finansiering. Samtidigt vet vi att en större andel av barnen än tidigare deltar i småbarnspedagogiken, så kommunerna måste i allt högre grad själva stå för kostnaderna, säger Lahtinen.

Personalplaneringen inom småbarnspedagogiken försvåras å sin sida av att inkomstgränserna för klientavgifterna ständigt höjs. 

– Det innebär att allt fler har råd med full service, där det inte finns samma incitament med tanke på avgifterna att anmäla frånvaro, vilket i sin tur påverkar personalplaneringen, säger Lahtinen.

Enligt enkäten har antalet kommuner som erbjuder avgiftsfri småbarnspedagogik ökat betydligt. Helt avgiftsfri småbarnspedagogik ordnas nu i 35 kommuner, medan det enligt en enkät år 2022 var endast 12 kommuner som erbjöd avgiftsfri småbarnspedagogik. 

Avgifter tas ut i alla kommuner med över 20 000 invånare, medan största delen av de kommuner där avgift inte tas ut är kommuner med färre än 5 000 invånare.

Antalet kommuner som betalar kommuntillägg har ökat

Av de kommuner som besvarade enkäten om stöd för hemvård och privat vård av barn har cirka en fjärdedel (något över 25 procent) betalat kommuntillägg 2024. I jämförelse med föregående enkät har antalet kommuner som betalar kommuntillägg ökat. År 2022 betalade 21 procent av de kommuner som besvarade enkäten kommuntillägg. 

Av de kommuner som enligt enkäten betalade ett kommuntillägg bedömde nästan hälften att kommuntillägget inte hade inverkat på efterfrågan på tjänster inom småbarnspedagogiken.

Kommuntillägget till stödet för hemvård av barn var i snitt 188 euro per barn år 2024. Enkäten visade att i jämförelse med föregående enkäter har kommuntilläggen höjts betydligt. År 2024 betalades i genomsnitt 23 euro mer i kommuntillägg per barn än år 2022.

Drygt en tredjedel (34 procent) av de kommuner som besvarade enkäten betalade ett kommuntillägg till stödet för privat vård år 2024. Det betalas i synnerhet i stora och medelstora kommuner med minst 20 000 invånare.

Kommunernas användning av servicesedlar har inte ökat under de senaste åren, utan varit oförändrad. 

– Det här kan bero på att lagen om servicesedlar fortfarande är under beredning. Kommunerna väntar på att lagen ska bli klar innan de kan gå vidare med användningen av servicesedlar, bedömer Lahtinen. 

Stödet för hemvård och för privat vård av barn är en helhet som bekostas av kommunen, även om stödet betalas ut av FPA.

Läs mer om resultaten från enkäterna om småbarnspedagogik

Kommunförbundets enkäter om småbarnspedagogik görs vartannat år och nu finns resultaten för 2024 tillgängliga. I enkäterna har man granskat användningen av kommuntillägg och servicesedlar samt kommunernas klientavgiftspraxis. 

Utredning om kommuntillägg för stödet för hemvård och privat vård av barn 2024 (på finska)

Utredning om klientavgifterna inom småbarnspedagogiken 2024 (på finska)

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman