Kommunförbundets årsberättelse 2017

Kontaktytorna mellan kommunerna och landskapen visualiserades: Kommunförbundets förändringsstöd utgår från kundernas behov

Av de framtida landskapens uppgifter överförs 90 procent från kommunerna. Därför har en fungerande arbetsfördelning mellan landskapen och kommunerna stor betydelse.

Det är också anledningen till att Kommunförbundet lade ner mycket arbete på förändringsstöd till kommuner och regioner år 2017.  Resultatet av detta arbete var ett flertal seminarier, guider och anvisningar, informationsinslag och möten och dessutom personlig rådgivning.

– Förändringsstödet i landskaps- och vårdreformen är inte en separat del av Kommunförbundets verksamhet utan dagligt arbete för våra sakkunniga där de prioriterar de utmaningar reformen ger upphov till. Det är viktigt att identifiera de frågor reformen väcker och att man tar tag i dem och reagerar på dem på ett konkret sätt, säger relationsdirektör Lauri Lamminmäki.

Lauri Lamminmäki

Landskaps- och vårdreformen är en enorm kraftansträngning och därför finns det flera olika aktörer som erbjuder stöd och handledning inför alla förändringar. Vad är det främsta argumentet för just Kommunförbundets förändringsstöd?

– Kommunförbundet betjänar kommunerna och landskapen. Vår främsta styrka är kunskap om reella sakförhållanden på lokalnivå. Vi jobbar aktivt för att kommunernas och regionernas inbördes olikheter beaktas på riksomfattande nivå i beredningen av reformer. Dessa olikheter försöker vi ta hänsyn till också i all vår egen serviceverksamhet.

Under år 2017 har förbundet samlat  information i realtid över läget i reformberedningen per landskap. I början av året publicerades Ekonominyckeln, ett redskap för uppskattning av kommunens ekonomiska situation efter reformen. Kommunförbundets sakkunniga har sammanställt rapporter, tagit fram diskussionsunderlag och anvisningar bl.a. om organisering av stödtjänster, ledning av landskapskoncerner, överföring av uppgifter och avtalshantering.

Åskådliggöra kontaktytorna och sedan få dem att fungera

Ett av målen för år 2017 var att ta fram frågan om kontaktytorna och att få igång en bredare allmän diskussion om dem. Med kontaktytor avses uppgifter, ansvar och ärenden som varken kommunen eller landskapet beslutar om ensam utan de måste skötas tillsammans.

– Under 2017 arbetade vi för att man i beredningen av landskaps- och vårdreformen beaktade, och allmänt accepterade, att kontaktytorna är en fråga som måste lösas. Nu har detta tema börja slå igenom och det är dags att gå över till konkret identifiering av kontaktytorna i olika sektorer. År 2019 ska åtgärder vidtas, det vill säga frågan om kontaktytorna ska lösas, säger Antti Kuopila, sakkunnig.

Muutostukiaineistoja

Kommunförbundet producerade basinformation om landskaps- och vårdreformen, till exempel kommunernas och landskapens kommande uppgifter.

Läs fler utvecklingsberättelser från år 2017:

En bredare syn på välfärden

Fastighetsskatten förändras efter kommunernas önskan

 

 

lateral-image-left
lateral-image-right
Läs mer om dessa teman