Derivatkontrakten i bokslutet

Förra årsskiftet diskuterades räntederivatkontraktens negativa marknadsvärden och hur de skulle upptas i bokslutet, särskilt i sådana situationer där kontrakten inte kunde ses som säkrande. 

Bokföringsnämndens kommunsektion har gett ett utlåtande om hantering av ränteswapavtal ingångna i säkringssyfte i kommunala bokslut (utlåtande 116/2017). Utlåtandets principer om hanteringen av derivatinstrument i bokföringen gäller fortfarande. Dessutom bör den bokföringsskyldiga verifiera,  dokumentera och beskriva på vilket sätt derivatkontrakten är säkrande.

Ränteläget har inte ändrats märkbart under årets lopp, vilket innebär att det fortfarande är sannolikt med negativa marknadsvärden på gällande kontrakt. Kommunförbundets kommunalekonomiska enhet vill därför få en uppfattning om det totala antalet sådana derivatkontrakt som eventuellt inte kan tolkas som säkrande och vars negativa marknadsvärde därmed kan komma att noteras som ett underskott i bokföringen.

Vi önskar få fritt formulerade kommentarer och rapporter om sådana kontrakt och deras eventuella inverkan per e-post till  kuntatalousasiat@kuntaliitto.fi Syftet med enkäten är endast att ge oss en helhetsbild. Varken resultat eller uppgifter från enskilda kommuner kommer att publiceras någonstans.

Jari Vaine

Jari Vaine

Sakkunnig, finansiering
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2018, +358 50 562 7687
Ansvarsområden
  • finansmarknaden och reglering
  • skuldfinansiering och alternativa finansieringsmodeller
  • placeringsverksamhet
  • derivat
  • betalningsförmedling och likviditet
  • samarbete mellan finansiella institut
Läs mer om dessa teman