Allmän anvisning av bokföringsnämndens kommunsektion utgavs 11.6.2019

Bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisning om noter till bokslutet för kommuner och samkommuner

Yleisohje tilinpäätöksen liitetiedoista

Anvisningar har lagts till i den allmänna anvisningen om presentation och redovisning av hyresansvar. Dessutom har preciseringar gjorts i bland annat modellerna för statsandelar, ränteswapavtal, avsättningar, ägande i andra sammanslutningar och en ny modell har utfärdats för redovisning av över- och underskottsposter som beaktar resultatbehandlingsposterna i enlighet med kommunsektionens utlåtande 118. 

Den uppdaterade anvisningen ersätter den tidigare allmänna anvisningen från 2016. Den uppdaterade allmänna anvisningen tillämpas i bokföringen och bokslutet från och med år 2019. 

Bekanta dig med den allmänna anvisningen och ladda ner den avgiftsfria pdf-versionen.

Läs merBokföringsnämndens gällande allmänna anvisningar

Tags
Sari Korento

Sari Korento

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
  • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
  • ekonomistyrning
  • revision
  • intern kontroll
  • riskhantering