Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtande 122:

Patientförsäkringslagens påverkan på bokföringen av patientförsäkringsansvar

Den nya patientförsäkringslagen påverkar sjukvårdsdistriktens bokslut redan år 2019. När lagen träder i kraft har kommunerna inte längre rätt att i enlighet med handikappservicelagen ta ut kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls personer med funktionsnedsättning. Eftersom ansvaren beskriver framtida skyldigheter innebär ändringen att patientförsäkringsansvarens belopp minskar redan i boksluten för 2019. Minskningen i de framtida ansvarsbeloppen bokförs därför som utgiftsrättelse i sjukvårdsdistriktens resultaträkning.

I verksamhetsberättelsen och noterna ska det ges en redogörelse för ändringen i behandlingen av ansvar enligt patientförsäkringslagen och för hur ändringen påverkar ansvarsbeloppen, i enlighet med vad som anges i utlåtandet.

 

Läs mer på Kommunförbundets webbplats:

Tags
Sari Korento

Sari Korento

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
  • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
  • ekonomistyrning
  • revision
  • intern kontroll
  • riskhantering