Regeringens budgetförhandlingar 17.9.2019 och den kommunala ekonomin

valtionosuuskompensaatiot

Statsminister Antti Rinnes regering höll sina första budgetförhandlingar förra veckan. Besluten påverkar kommunernas ekonomi både i år och nästa år.

Kommunförbundets syn på budgetförhandlingarna, https://www.kommunforbundet.fi/pressmeddelande/2019/kommunerna-lattade-over-aterstallda-statsandelar-loser-dock-inte-krisen-i  (17.9.2019)

237 miljoner euro i statsandelskompensationer betalas redan år 2019

Regeringen beslöt att statsandelskompensationen om 237 miljoner euro till kommunerna tidigareläggs från år 2020 till i år 2019, betalningen är av engångsnatur. Kompensationen är en post som består av summan av de dubbla nedskärningarna i statsandelarna som beror på konkurrenskraftsavtalet under 2019–2022. Utan denna kompensation (237 miljoner euro) hade konkurrenskraftsavtalet inneburit dubbla nedskärningar i statsandelen.

Tidigareläggandet av utbetalningen av kompensationen från år 2020 till 2019 är ett nollsummespel under planeringsperioden men förbättrar kommunernas ekonomiska situation under år 2019. Samtidigt minskar de uppskattade statsandelsinkomsterna med motsvarande belopp år 2020. Tidigareläggandet av utbetalningen av kompensationen kommer förhoppningsvis att i någon mån avhjälpa underskottet i skatteutfallet 2019, som beror på skattekortsreformen.

Tidigareläggningen av utbetalningen av kompensationsposten genomförs med en ändring av statsandelsbeslutet 2019 och beaktas i utbetalningen av statsandelen för november eller december.

Närmare upplysningar: Sanna Lehtonen, Sanna.Lehtonen@kommunforbundet.fi

Kompensationen för förlorade skatteinkomster kommer att avskiljas från statsandelen år 2020

Tolkningen av förhandskalkylerna för statsandelen år 2020 har förvirrats av nivåsänkningen i statsandelen för kommunal basservice (FM) jämfört med år 2019. När man jämför statsandelen för kommunal basservice olika år verkar summan år 2020 vara betydligt mindre än år 2019 i alla kommuner.

Skillnaden i statsandelen för kommunal basservice beror på att kompensationen för förlorade skatteinkomster avskiljs från statsandelen och betalas från ett eget moment i statsbudgeten från år 2020. När man jämför statsandelskalkylerna för år 2019 och 2020 måste man kontrollera att siffrorna är jämförbara.

Närmare upplysningar: Sanna Lehtonen, Sanna.Lehtonen@kommunforbundet.fi

Uppdatering av skatteprognosfilen och statsandelsberäkningarna

Skatteprognoserna uppdateras veckan som börjar 7.10.2019. De kommunvisa och nationella skatteprognosfilerna uppdateras också efter att statens budgetproposition och kommunekonomiprogrammet offentliggjorts 7.10.2019. I skatteprognoserna beaktas bland annat skattebesluten som fattats under budgetförhandlingen, de senaste förhandsuppgifterna om skatteåret 2018, skatteredovisningen för september och uppgifterna om den slutförda fastighetsbeskattningen för skatteåret 2019. Den senaste uppskattningen av kommunalskattens redovisningsunderskott innevarande år beaktas också i prognoserna. En utförligare beskrivning av alla omständigheter som beaktats ges när skatteprognosen offentliggörs.

Närmare upplysningar: Jukka Hakola, Benjamin Strandberg, Pekka Montell / fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

Statsandelskalkylerna uppdateras nästa gång i samband med att statens budgetproposition och kommunekonomiprogrammet offentliggörs 7.10.2019. Samtidigt uppdateras de uppgifter om bestämningsgrunderna som saknas (bl.a. de nya sjukfrekvenskoefficienterna), statsandelskompensationen om 237 miljoner euro tas bort (och förs till år 2019) och skatteuppgifterna för år 2018 uppdateras i utjämningskalkylen för inkomstbasen.

Mera information om hur budgetförhandlingen påverkar kommunernas statsandelar samt de preliminära statsandelskalkylerna (11.9.2019) finns på Kommunförbundets webbplats https://www.kuntaliitto.fi/talous/valtionosuudet-vuonna-2020

Finansministeriet: Kriskommunsförfarande kommer inte att bli aktuellt för kommunerna till följd av underskottet i skatteutfallet

Finansministeriet gav i sitt nyhetsbrev Kunnat information om utvärderingsförfarandet för kommuner som har en speciellt svår ekonomisk ställning, d.v.s om inledande av ett s.k. kriskommunsförfarande. Enligt Finansministeriet kan ministeriet alltid överväga ett utvärderingsförfarande, men det inleds inte automatiskt på grund av någon enskild händelse, om än betydande, som inte beror på kommunen, såsom till exempel avvikande redovisning av skatteinkomster.

Läs mer: https://uutiskirje.vm.fi/archive/show/428945 (på finska)

Etiketter