Pressmeddelande, 

Kommunerna lättade över återställda statsandelar – löser dock inte krisen i kommunekonomin

Enligt regeringens beslut i budgetmanglingen kommer statsandelarna till kommunerna nästa år att växa med 1,1 miljarder euro. För kommunerna är det en stor lättnad att de återfår statsandelar. Ökningarna har att göra med att nedskärningarna enligt konkurrenskraftsavtalet upphör och att staten står för en del av kostnadsökningen inom den kommunala basservicen.

Det är positivt att regeringen reagerar på det skattebortfall som skattekortsreformen orsakat och tidigarelägger betalningen av statsandelar så att de delvis betalas redan i år.  Det stärker kommunernas inkomstbas, men rättar inte till störningarna i inflödet av skatter, som gör det betydligt svårare för kommunerna att planera sin ekonomi och fastställa sina skattesatser. Det krävs också en särskild bedömning av hur tidigareläggningen ska gälla för olika kommuner. 

Stort hållbarhetsunderskott i kommunekonomin – kostnaderna för nya uppgifter måste uppskattas realistiskt

Hållbarhetsmålen för de offentliga finanserna står på en mycket osäker grund under den pågående regeringsperioden. Avgörande är om sysselsättningsmålet uppfylls.

Kommunförbundet ser positivt på att kommunala resurser nu i stor skala också sätts in på att främja sysselsättningen. Beslutet att inleda regionala sysselsättningsförsök är viktigt. Försöken bör genomföras så att kommunerna får tillräckliga befogenheter och resurser att sköta sysselsättningsuppgifterna och så att försöken resulterar i bestående modeller.

Kommunförbundet välkomnar att kommunerna ska få full statsandelsfinansiering för nya och utvidgade uppgifter och kompensation för förlorade skatteinkomster och avgifter till följd av statens beslut. Kostnaderna för dessa bör uppskattas realistiskt och i samarbete med Kommunförbundet.

Läget inom kommunekonomin är för tillfället mycket svår. De kostnadsfördelar som konkurrenskraftsavtalet gav är förbrukade och för tillfället ökar kostnaderna snabbare än i genomsnitt.  Situationen försvåras av att kommunernas inkomstbas utvecklats dåligt, bland annat på grund av statsandelsnedskärningarna och skattekortsreformen i början av året.

För att den kommunala och offentliga ekonomin ska fås i balans krävs det enligt Kommunförbundet betydande tilläggsåtgärder, som för tillfället inte ingår planen för de offentliga finanserna.

Närmare upplysningar:

Kommunförbundets vd Minna Karhunen, tfn 050 380 5907

Kommunförbundets vice vd Timo Reina, tfn 040 555 8458

Kommunförbundets chefekonom Minna Punakallio, tfn 040 751 5175

Etiketter