Nu finns förvaltningsstadgan för välfärdsområdena på svenska

Mallstadgan hjälper välfärdsområdena att organisera sig

Grattis alla nya förtroendevalda i Finlands 21 välfärdsområden! Nu börjar arbetet med att organisera upp förvaltningen i era egna välfärdsområden. Ladda gärna ner Kommunförbundets mall för förvaltningsstadga och kom i gång med ert viktiga uppdrag.

Lycka till, hälsar vi på Kommunförbundet.

Förvaltningsstadgan tillämpas då välfärdsområdesfullmäktige konstituerat sig och godkänt stadgan

Välfärdsområdets förvaltningsstadga ska tillämpas då det nya välfärdsområdesfullmäktige som valts i välfärdsområdesvalet 23.1.2022 har konstituerat sig och godkänt förvaltningsstadgan. De nya fullmäktigeledamöternas mandattid börjar 1.3.2022.

Det temporära beredningsorganets mandattid slutar när välfärdsområdesstyrelsen har inlett sin verksamhet.

Varje välfärdsområde ska ha en förvaltningsstadga

Förvaltningsstadgan är ett styrmedel för välfärdsområdets förvaltning och verksamhet. I förvaltningsstadgan fastställs ledningssystemet, strukturerna för organen och tjänsteinnehavarna samt befogenhets- och ansvarsfördelningen.

Förvaltningsstadgan kan innehålla också andra bestämmelser än de som föreskrivs i lagen.

”Välfärdsområdena har en omfattande prövningsrätt när det gäller att fastställa befogenheter och ansvarsfördelningen. Det är dock bra att genast i början beakta att det kan vara svårt att senare ändra de ledningsstrukturer som man en gång valt”, påpekar Kommunförbundets ledande jurist Johanna Sorvettula.

Sorvettula har ansvarat för arbetet med mallen vid Kommunförbundet.

”Den finska mallen för förvaltningsstadgan blev klar i december 2021. Mallen har sedan utvecklats under översättningsprocessens gång. I fortsättningen vidareutvecklar vi mallarna i takt med att välfärdsområdets förvaltning tar form och utvecklas”, säger Sorvettula.

Tvåspråkigheten beaktas

I tvåspråkiga välfärdsområden ska social- och hälsovården ordnas på både finska och svenska så att kunderna blir betjänade på det språk de väljer. Sju av de 21 välfärdsområdena är tvåspråkiga. Också Helsingfors stad och Samkommunen HNS (senare: HUS-sammanslutningen) är tvåspråkiga.

I tillämpningen av språklagen likställs välfärdsområdena med kommuner.

Vård på svenska-gruppen (VPS) har berett stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena.

 

Läs mer

Publikationer

Anvisningar och stöd

 

Välfärdsområdet i ett nötskal

Ett välfärdsområde är ett offentligrättsligt samfund som är åtskilt från kommunerna och staten och som har självstyrelse inom sitt område. Välfärdsområdet och dess dottersammanslutningar bildar en välfärdsområdeskoncern.

Det finns 21 välfärdsområden som ansvarar för social- och hälsovården samt räddningsväsendet. Dessutom ansvarar Helsingfors stad för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet inom sitt område.

Målet med välfärdsområdesreformen är att verksamheten integreras, dvs. att tjänsterna samordnas och att verksamheten leds som en helhet.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe