Kommunförbundets bloggar

Följ med Kommunförbundets bloggare i bloggserien På linjen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Skribent

Den kommunala valperioden som inleddes 2012 blev extra lång när valen sköts upp från oktober till april. Således byts Kommunförbundets fullmäktige och styrelse ut i februari 2018. Den gångna perioden har varit mångskiftande och de sista två åren har varit en tid av förnyelser. Det finns flera

Skribent

Vid årsskiftet har framtiden igen kommit ett år närmare. Då man dryftar det gångna och den tid vi har framför oss accentueras möjligheterna att göra saker tillsammans. Det finns mycket att ta lärdom av i frivilligarbete. Landskapsreformen har diskuterats hela året. Tidsplanerna för reformen har

Skribent

Finansministeriet publicerade idag sitt förslag till en modell för kompensation av kommunernas egendom i enlighet med grundlagsutskottets krav. Modellen som har överlämnats till riksdagen finns på finska. Enligt förslaget har kommunen möjlighet att få kompensation för egendomsarrangemang, om

Skribent

Kommunallagarna år 1917 för landskommuner och städer godkändes av riksdagen i medlet av november och publicerades i författningssamlingen den 27 november 1917. Lagarna innehåller bestämmelser om lika rätt för män och kvinnor att rösta i kommunalval och att bli valda till kommunala organ. Vägen till

Skribent

”Ursäkta. Jag hoppas att herrskapet tillåter att jag i min ringa mån får understöda de här bildningssträvandena, som jag till min glädje har fått se herrskapet arbeta för och väcka till liv”, sade skräddarmästare Halme i Väinö Linnas verk Högt bland Saarijärvis moar (i trilogin Under polstjärnan)

Leena Pöntynen
Skribent

Vi lever i en värld som förändras snabbare än någonsin tidigare. Samtidigt förändras den långsammare än någonsin. I den världen är inget bestående eller säkert utom det att vi måste ändra vårt agerande. Barnfamiljernas levnadssätt har förändrats och blivit mer mångfacetterat. I många familjer har

Skribent

Goda föresatser Alla stora reformer görs med bästa avsikter och bra mål. Avsikten med vård- och landskapsreformen är att föra över uppgifter från kommunerna till självstyrande landskap som i genomsnitt skulle vara ekonomiskt och kompetensmässigt starkare än de nuvarande kommunerna. Landskapen skulle

Skribent

Den ansvariga förändringsagenten för utveckling av barn- och familjetjänster i Egentliga Finland har jämfört vårdreformens start med hur det går till när familjer åker iväg på resa, ungefär så här: Familjemedlemmarna är ofta uppspelta, högröstade och bråkar med varandra när de ska ut och resa. Den

Kommunalvalet ligger bakom oss men ingen fara, vi har en hel del val att vänta. Och dessutom kan vi följa kommunalvalen i våra grannländer: i höst i Estland och Danmark, nästa höst i Sverige och på Island och om ett par år i Norge. Esterna har nyss röstat i kommunalval. Och i Danmark blir det region

Skribent

Det finns en risk att det kommer ytterligare förpliktelser från EU-håll som ställer till det för kommunernas arbete med att förbättra energieffektiviteten. Det här arbetet har gjorts framgångsrikt i Finland redan ett par årtionden på frivillig basis och med hjälp av avtalen om energiprestanda. En

Lauri Lamminmäki

Osäkerheten kring egendomsarrangemangen i kommunerna ruskar om fastighetsmarknaden. Flera kommuner har fått förfrågningar om köp av fastigheter. Privata företag skyndar sig att slänga fram anbud på kommunernas vårdfastigheter och i vissa fall gäller budet hela fastighetskomplex. Det är i huvudsak de

Leena Pöntynen
Skribent

När skolan börjar igen tar sig mer än 120 000 elever till skolan med skolskjuts. Det är mer än en femtedel av grundskoleeleverna. Mängden kommer sannolikt att växa i takt med att skolorna i kommunerna blir färre. I den nya situationen gäller det att se över skolskjutsarna; kommunerna använder mer än