Kommunförbundets bloggar

Följ med Kommunförbundets bloggare i bloggserien På linjen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Författare

Den kommunala valperioden som inleddes 2012 blev extra lång när valen sköts upp från oktober till april. Således byts Kommunförbundets fullmäktige och styrelse ut i februari 2018. Den gångna perioden har varit mångskiftande och de sista två åren har varit en tid av förnyelser. Det finns flera

Vid årsskiftet har framtiden igen kommit ett år närmare. Då man dryftar det gångna och den tid vi har framför oss accentueras möjligheterna att göra saker tillsammans. Det finns mycket att ta lärdom av i frivilligarbete. Landskapsreformen har diskuterats hela året. Tidsplanerna för reformen har

Den här tiden för ett år sedan var alla som arbetar med upphandling nervösa. Den nya upphandlingslagen väntades bli klar efter den officiella lagstiftningsprocessen före utgången av året, men någon närmare uppgift om ikraftträdandet av lagen fanns inte. Strax före årsskiftet fick vi äntligen höra

Författare

Fazer Food Services Finland, som hör till familjeföretaget Fazer, sysselsätter 3 300 matproffs i drygt 600 restauranger runtom i Finland. Hur maten produceras och konsumeras har stor betydelse för miljön och samhället. I enlighet med Fazers mål för samhällsansvar har vi satsat på att främja

Författare

Kommunallagarna år 1917 för landskommuner och städer godkändes av riksdagen i medlet av november och publicerades i författningssamlingen den 27 november 1917. Lagarna innehåller bestämmelser om lika rätt för män och kvinnor att rösta i kommunalval och att bli valda till kommunala organ. Vägen till

Författare

”Ursäkta. Jag hoppas att herrskapet tillåter att jag i min ringa mån får understöda de här bildningssträvandena, som jag till min glädje har fått se herrskapet arbeta för och väcka till liv”, sade skräddarmästare Halme i Väinö Linnas verk Högt bland Saarijärvis moar (i trilogin Under polstjärnan)

Leena Pöntynen

Vi lever i en värld som förändras snabbare än någonsin tidigare. Samtidigt förändras den långsammare än någonsin. I den världen är inget bestående eller säkert utom det att vi måste ändra vårt agerande. Barnfamiljernas levnadssätt har förändrats och blivit mer mångfacetterat. I många familjer har

Författare

Goda föresatser Alla stora reformer görs med bästa avsikter och bra mål. Avsikten med vård- och landskapsreformen är att föra över uppgifter från kommunerna till självstyrande landskap som i genomsnitt skulle vara ekonomiskt och kompetensmässigt starkare än de nuvarande kommunerna. Landskapen skulle

Författare

Städernas krav på organiseringsansvar för tillväxttjänsterna (arbets- och näringstjänster) har stämplats som maktbegär. Arbetsminister Jari Lindström (MTV 11.10.2017): ”I den här reformen är maktpolitik synnerligen ointressant, jag är intresserad av de arbetslösa och hur de ska få bättre service.”

Författare

Den ansvariga förändringsagenten för utveckling av barn- och familjetjänster i Egentliga Finland har jämfört vårdreformens start med hur det går till när familjer åker iväg på resa, ungefär så här: Familjemedlemmarna är ofta uppspelta, högröstade och bråkar med varandra när de ska ut och resa. Den

Kommunalvalet ligger bakom oss men ingen fara, vi har en hel del val att vänta. Och dessutom kan vi följa kommunalvalen i våra grannländer: i höst i Estland och Danmark, nästa höst i Sverige och på Island och om ett par år i Norge. Esterna har nyss röstat i kommunalval. Och i Danmark blir det region

Författare

Det finns en risk att det kommer ytterligare förpliktelser från EU-håll som ställer till det för kommunernas arbete med att förbättra energieffektiviteten. Det här arbetet har gjorts framgångsrikt i Finland redan ett par årtionden på frivillig basis och med hjälp av avtalen om energiprestanda. En