Saija Haapalehto 21.10.2019

EU-medel under lupp

Det är inte EU:s eller EU-medborgarnas intresse om medel från EU:s budget används på ett otillbörligt sätt eller om skatter, tull eller andra avgifter som finansierar EU:s budget lämnas obetalda. För utredning och förebyggande av bedrägerier grundades den europeiska byrån för bedrägeribekämpning OLAF år 1999. Olaf utreder bedrägerier, korruption och andra allvarliga tjänstefel inom EU:s organ som skadar EU:s ekonomiska intressen samt utvecklar bedrägeribekämpningspolitiken vid Europeiska kommissionen. OLAF har sitt kontor i Bryssel. Byråns generaldirektör är Ville Itälä.

Otillbörlig användning av understöd och bidrag

OLAF utreder bedrägerier, korruption och andra brott som skadar EU:s ekonomiska intressen. Det kan gälla strukturfonder, landsbygdsutvecklingsfonder eller tullar. Ett villkor för att OLAF ska inleda en utredning är att det är fråga om missbruk av EU:s medel.

Under 2013–2018 har byrån utrett mer än 1 900 fall. Tipsen om fallen kommer ofta genom OLAF:s andra utredningar men en del kommer också från nationella myndigheter och medborgare. OLAF kan kontaktas via webbplatsen, anonymt och på alla EU:s officiella språk.

Behörigheten gäller endast utredning

OLAF är ett förvaltnings- och utredningsorgan. Organet kan utgående från sina utredningar endast ge rekommendationer om åtgärder som EU:s eller nationella myndigheter borde vidta. När OLAF:s utredning blivit klar är det medlemsstatens rättsliga myndigheter och lagstiftning som avgör vad som görs åt saken.

EU får en egen åklagarmyndighet

Europeiska åklagarmyndigheten EPPO inleder sin verksamhet i slutet av 2020 i Luxemburg. EPPO har som en oberoende åklagarmyndighet behörighet att utreda brott som skadar unionens ekonomiska intressen och att lagföra gärningsmän vid de nationella domstolarna. Grundandet av byrån torde öka möjligheterna att bekämpa oegentligheter inom EU när det inte längre kommer att vara enbart de nationella myndigheterna som avgör om fall som OLAF utrett anmäls till åtal. Byrån består av en chefsåklagare och ett kollegium där en åklagare från varje EU-land ingår. Verksamheten stöds av att de nationellt valda åklagarna bildar länken mellan EPPO och sitt hemland.

Okänd aktör i Finland

Finland har länge hört till de minst korrumperade länderna i Europa. Bara ett fåtal oegentligheter i användningen av EU:s medel har påträffats. Därför är det inte så konstigt om OLAF är en okänd byrå för de flesta finländare. Å andra sidan ska man inte låta sig invaggas i trygghet på grund av snygg statistik eller ta det som en självklarhet.

 

Skribenten deltar i utbyte av sakkunniga vid Kommunförbundets Brysselkontor och sätter sig in i Kommunförbundets verksamhet i EU. Hon har också träffat sakkunniga inom olika områden, av vilka en är OLAF:s generaldirektör Ville Itälä.

Kort om skribenten

Skribenten har tidigare varit som jurist vid Kommunförbundet.

På Twitter: @saijahaapalehto

Kommunförbundets Brysselkontor

Sedan 1992 har Kommunförbundet ett kontor i Bryssel. Målet med vår EU-intressebevakning är att trygga och utveckla verksamhetsförutsättningarna för kommunerna i Finland. 
Kommunförbundets Brysselkontor

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.