Blogg: Jarkko Lahtinen 14.10.2020

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken ändras igen

Regeringen beslutade vid budgetmanglingen att sänka klientavgifterna för småbarnspedagogiken med 70 miljoner euro. Undervisnings- och kulturministeriet lämnade sin preliminära proposition om genomförande av avgiftssänkningen 28.9.2020. Enligt propositionen kommer inkomstgränserna att höjas med 31 procent. Samtidigt sänks maximiavgiften för det andra barnet från 50 procent till 40 procent. Ett lagförslag om detta kommer att överlämnas i slutet av oktober. Förhoppningsvis kommer det också att framgå i lagförslaget hur kommunerna ska kompenseras för förlorade avgiftsintäkter.

I det aktuella förslaget nämns inkomstgränser för vilka ingen avgift uppbärs. Hur som helst uppbärs inte avgifter som är mindre än 27 euro enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Den högsta möjliga avgiften är maximalt 288 euro. I figuren nedan presenteras de nuvarande inkomstgränserna för avgifter på 27 euro respektive 288 euro.  Inkomstgränserna bestäms utgående från familjens storlek.   

 

Familjens storlek,
personer

Inkomstgräns euro/mån - avgift 0 euro

Avgift 27 euro, inkomst minst

Avgift 288 euro om inkomsterna är större än

 

1.8.2020

1.8.2021

1.8.2020

1.8.2021

1.8.2020

1.8.2021

2

2136

2798

2 388

3 050

4 823

5 485

3

2756

3610

3 008

3 862

5 443

6 297

4

3129

4099

3 381

4 351

5 816

6 786

5

3502

4588

3 754

4 840

6 189

7 275

6

3874

5075

4 126

5 327

6 561

7 762

För en familj som består av två föräldrar och ett barn är avgiften 27 euro om familjens sammanlagda inkomster är 3008 euro. Enligt lagförslaget skulle denna inkomstgräns stiga till 3862 euro 1.8.2021. Den högsta avgiften kan uppbäras för sammanlagda inkomsterna på 5443 euro, inkomstgränsen stiger till 6297 euro fr.o.m. 1.8.2021. Avgiften påverkas också av kommunernas avgiftstrappor dvs. hur många timmar per vecka som reserveras för småbarnspedagogik. Enligt lagen om klientavgifter kan avgiften för ett barn som deltar i småbarnspedagogik i snitt högst 20 timmar i veckan vara högst 60 % av den kalkylerade avgiften. Om barnet deltar i småbarnspedagogik i snitt minst 35 timmar i veckan kan den högsta avgiften för inkomstklassen uppbäras.

Ändringen påverkar kommunernas avgiftsintäkter på olika sätt. Kommunerna ska i god tid utreda intäktsförlusterna för nästa års vidkommande innan de ändrade avgifterna börjar gälla i början av augusti. År 2022 påverkas i sin helhet av de sänkta avgifterna.  Kommunerna bör också granska kundernas självriskandelar inom den privata småbarnspedagogiken. Klientavgiftslagen och den nya sänkningen av avgifterna gäller inte privata serviceproducenter. Kommunerna måste ändå avgöra om den privata verksamheten fortsättningsvis utgör ett tillräckligt likvärdigt alternativ för alla familjer eller om man låter kundernas självriskandel öka i förhållande till kommunens klientavgift. Är den privata servicen fortfarande ett alternativ för alla familjer eller bara för dem med högre inkomster?  En eventuell kompensation för klientavgiftsförlusten kommer inte att gälla de ändringar kommunen gör i servicesedeln eller i kommuntillägget för privat vård.

Sänkta avgifter är till fördel för familjerna men kostnaderna för anordnandet av småbarnspedagogik kommer inte att minska, snarast tvärtom. Staten måste trygga finansieringen av den småbarnspedagogiska verksamheten.

Kort om skribenten

Skribenten är utvecklingschef vid Kommunförbundet.

På twitter: @JLtwiitti

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe