Blogg: Jarkko Lahtinen

Småbarnspedagogik – en bärande kraft även under undantagsförhållanden

Epidemin slog till också i Finland. I mitten av mars fattade Finland beslut om lösningar och begränsningar som egentligen ingen i arbetslivet ännu upplevt. Begränsningarna påverkade också småbarnspedagogiken. Även i denna situation har barn rätt till småbarnspedagogik oberoende av vårdnadshavarnas och föräldrarnas situation. Regeringen har ändå gett en stark rekommendation om att barn ska hållas hemma, om det alls är möjligt. För de barn som deltar i småbarnspedagogiken ska servicen ordnas helt i enlighet med bestämmelserna i lagen och förordningen om småbarnspedagogik. Verksamheten ska genomföras enligt grunderna för planen för småbarnspedagogik och enligt lokala planer.

Rekommendationen har följts utmärkt, eftersom familjerna i regel har ordnat vården av sina barn på andra sätt. Enligt Undervisnings- och kulturministeriets och Regionförvaltningsverkets enkät till kommunerna har drygt 20 procent av det normala antalet barn deltagit i småbarnspedagogiken. I olika landskap har antalet barn varierat mellan 18 och 34 procent.

Sannolikt finns det i kommunerna daghem där det inte nödvändigtvis finns ett enda barn eller bara några få barn på plats. Likaså kan det finnas daghem där ännu fler barn är närvarande i varje grupp.

Antalet barn har minskat radikalt också inom familjedagvården. I och med att undantagsförhållandena fortsätter, har kommunerna varit tvungna att fundera över hur de ordnar servicen. Kommunerna har i mån av möjlighet försökt ordna verksamheten i mindre barngrupper än normalt. I vissa kommuner har man också inom småbarnspedagogiken strävat efter att tillämpa regionförvaltningsmyndighetens föreskrift som förbjuder offentliga sammankomster med över tio personer. Enligt anvisningarna gäller bestämmelsen dock inte anordnande av småbarnspedagogik.

Det är också skäl att rätta de felaktiga uppgifter som spridits i offentligheten. I Helsingin Sanomat (10.4.2020) hade det felaktigt skrivits att jag hade sagt att man inom småbarnspedagogiken nu borde agera i enlighet med förbudet mot sammankomster. Så sade jag dock inte i telefonintervjun.

Trots att man i många kommuner strävar efter att verka i mindre grupper i enlighet med Undervisnings- och kulturministeriets rekommendation, finns det tills vidare ingen skyldighet att strama åt gruppstorlekarna mer än vad lagen och förordningen om småbarnspedagogik kräver.  I kommunerna har man också till vissa delar varit tvungen att slå ihop daghem och koncentrera verksamheten för att garantera en trygg och högklassig service för alla barn. Vid tillhandahållandet av servicen måste man beakta att städning och hygien ska vara effektivare än vanligt och att måltider ska ordnas på ett ändamålsenligt sätt. Anställda har också tillfälligt överförts till andra uppgifter. 

När det gäller klientavgifterna har en stor del av kommunerna beslutat eller överväger att gottgöra avgifterna för frånvarande barn. Staten rekommenderar gottgörelse av avgifter, även om någon kompensation tills vidare inte har erbjudits i gengäld. Praxis i fråga om eventuella gottgörelser av avgifter varierar från kommun till kommun.

I vissa kommuner gottgörs klientavgiften också för alla enskilda frånvarodagar, i andra gottgörs den för längre oavbruten frånvaro. Det finns också kommuner där avgifterna tills vidare inte gottgörs i större utsträckning än enligt de principer som anges i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Det är också skäl att konstatera att många privata tjänsteproducenter inte tar ut självriskandelar av sina kunder och att de i detta avseende handlar i enlighet med kommunernas riktlinjer. För tjänsteproducenterna är detta dock ingen enkel sak och många av dem är i en svår situation.

De klientavgifter som kommunerna tar ut täcker i genomsnitt 12–15 procent av kostnaderna för anordnandet av småbarnspedagogik. Eftersom största delen av barnen är frånvarande, kan minskningen av intäkterna från klientavgifterna för innevarande år uppgå till rentav över 30 miljoner euro. Om kommunerna inte får tillräckligt stöd eller vidtar andra åtgärder, måste också detta belopp täckas på något annat sätt. Det är alltså inte helt enkelt att besluta om gottgörelse av avgifter. I vissa kommuner måste man också överväga permitteringar. 

Trots alla utmaningar har personalen inom småbarnspedagogiken utfört ett fantastiskt arbete och de barn som är på plats får högklassig småbarnspedagogik varje dag. Småbarnspedagogik kan inte ordnas på distans och största delen av arbetstagarna är på plats varje dag, trots exceptionella förhållanden. Det är förståeligt att den egna situationen kan kännas skrämmande. Kommunerna har skäl att komma ihåg att stödja personalen inom småbarnspedagogiken och att sörja för tillräckliga skyddsåtgärder. Kommunerna har också med snabb tidtabell kommit med idéer för olika tillvägagångssätt till exempel när det gäller kontakten med familjer vars barn är frånvarande från småbarnspedagogiken. Särskild uppmärksamhet bör ägnas barn som är i behov av stöd.

Jag önskar er alla kraft i ert krävande arbete.

Kort om skribenten

Skribenten är utvecklingschef vid Kommunförbundet.

På twitter: @JLtwiitti

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe