Marko Nurmikolu 17.5.2021

Offentliga kungörelser ersätter anslag

De nya bestämmelserna om kungörelser i förvaltningslagen (432/2019) har inneburit att de offentliga kungörelserna flyttat från ämbetshusens fysiska anslagstavlor till myndigheternas webbplatser. Anslagsförfarandet var i årtionden det normala delgivningssättet i ett stort antal ärenden inom användningen av miljön.

Det grundläggande syftet med förfarandet har varit att säkerställa att tiden för sökande av ändring börjar vid samma tidpunkt för alla ändringssökanden. I anslagsförfarandet har denna tidpunkt varit den dag som följt på den dag då beslutet meddelades.

Upphävningen av kungörelselagen har inneburit att myndigheterna inte längre är skyldiga att ha fysiska anslagstavlor till den del det är fråga om sådana kungörelser på anslagstavlor som avses i lagen i fråga.

Hur delgivningen ändrats

Kungörelser på myndigheternas anslagstavlor betraktas inte längre som ett effektivt sätt att ge information. Därför har man i de allmänna bestämmelserna om offentliga kungörelser i förvaltningslagen samt i kommunallagen övergått till elektroniska kungörelser.

I största delen av miljölagstiftningen har man frångått anslagsförfarandet i samband med ändringen. Det har ersatts av förfarandet i 62 a § i förvaltningslagen, enligt vilket ett beslut delges genom att en offentlig kungörelse publiceras på myndighetens webbplats. De som har rätt att anföra besvär anses ha fått del av ett tillståndsbeslut den sjunde dagen efter att kungörelsen och beslutet publicerats.

Figur: Delgivning och information enligt bl.a. miljöskyddslagen: tidsram från beredningen av handlingar till den sista dagen för sökande av ändring
 

Bestämmelserna om anslag i markanvändnings- och bygglagen samt markanvändnings- och byggförordningen kommer att bedömas som en del av den totalrevidering av markanvändnings- och bygglagen som pågår vid Miljöministeriet.

Anvisningar om det nya förfarandet finns i Kommunförbundets Handbok om sökande av ändring som uppdaterades hösten 2020. Den svenska versionen av handboken utkommer år 2021. Handboken gäller åländska kommuner endast i tillämpliga delar.

Lagstiftningen i miljöfrågor är mångfasetterad och innehåller komplicerade förfaranden

Trots att jag är jurist med miljölagstiftningen som ansvarsområde, erkänner jag öppet att bestämmelserna om miljöfrågor är krävande. Handboken om sökande av ändring fungerar som en ypperlig handbok också till denna del.

I handboken har jag sammanställt anvisningar om sökande av ändring, informationsgivning och delgivning som gäller miljövårdsmyndighetens uppgifter enligt bland annat vattenlagen, miljöskyddslagen, marktäktslagen, avfallslagen, naturvårdslagen, lagen om vattentjänster, terrängtrafiklagen, sjötrafiklagen, miljöskyddslagen för sjöfart och lagen om friluftsliv. Jag har gjort en lista med cirka 90 olika förfaranden för ovan nämnda uppgifter. – Det är åtminstone en god början!
 

Kort om skribenten

Skribenten är ledande jurist vid Kommunförbundet.

På Twitter: @marko_nurmikolu

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.