Verkställande direktör Minna Karhunen:

Omstruktureringens och förändringarnas år 2020

År 2020 var på många sätt både exceptionellt och historiskt för Kommunförbundet. Vi tog flera stora steg framåt tack vare omstruktureringen av organisationen och de förändringar som coronakrisen medförde.

Den globala pandemin påverkade var och en av oss och den utmanade oss på ett aldrig tidigare skådat sätt att ändra på invanda rutiner på nästan alla områden.

Coronapandemin har också med all önskvärd tydlighet visat hur viktiga kommunerna är för tryggandet av välfärden och upprätthållandet av samhällets funktioner. Det här har vi sett också på Kommunförbundet.

Coronakrisen ändrade – och fram för allt utvecklade – förbundets verksamhet och prioriteringarna i vår intressebevakning. Vi arbetade målmedvetet tillsammans med kommunerna för att de skulle få bästa möjliga stöd för att klara sig ur krisen. 

Tillsammans med kommunerna lyckades intressebevakningen väl och kommunerna fick av staten en bra buffert mot följderna av coronakrisen i den kommunala ekonomin. Coronakrisen pågår dessvärre fortfarande och ännu vet man inte hur den slutar. Dessutom måste vi komma ihåg att kommunernas ekonomi inte förbättrats i ett längre perspektiv.

Det stöd som kommunerna fått i förhållande till den faktiska situationen i kommunerna kan verka förvirrande och utmanande. Det är viktigt att komma ihåg att utmaningarna i den kommunala ekonomin inte är över och att det behövs långsiktighet i stödpolitiken.

Vi stod inför stora förändringar också i augusti 2020 då vi inledde en omfattande omstrukturering av vår organisation. Oberoende av pandemin tyckte jag att det var viktigt att kunna förnya Kommunförbundet så att vi kan möta våra kunders behov allt bättre också i framtiden. 

Med förändringen ville vi säkerställa att Kommunförbundets verksamhet blir effektivare och mer verkningsfull. Samtidigt tyckte jag att det var viktigt att utveckla rutiner för att sprida kompetensen, lära sig av varandra och samarbeta över enhetsgränser. 

Även om förändringar alltid ska ses som möjligheter innebar omstruktureringen av organisationen också samarbetsförhandlingar, en tung process naturligtvis, både för personalen och för mig. Lösningarna var inte enkla och vi försökte på bästa möjliga sätt ta hand om personalens ork i arbetet. Personalens stöd i förändringen har varit mycket värdefull.

Utöver omorganiseringen förnyade och utvecklade vi vår verksamhet så att vi allt effektivare kan reagera på samhälleligt betydelsefulla fenomen. I det sammanhanget inleddes Kommunförbundets försök med en ny verksamhetsmodell och utvecklingsteamarbetet. Vi identifierade teman som är gemensamma för hela kommunsektorn, och skapade enhetsgränsöverskridande utvecklingsteam för att möta utmaningarna och nå målen inom varje tema. 

År 2020 satsade Kommunförbundet ännu mer på kundarbetet och på att stärka våra olika nätverk. I framtiden kommer vi att bereda och stärka vår intressebevakning i allt tätare samarbete med nätverken för olika kommuntyper och alltbättre se till att hela kommunsektorn blir hörd.

Vi förtydligade vårt arbete för en hållbar utveckling under år 2020. Hållbar utveckling hör till Kommunförbundets strategiska prioriteringar och vi satsade starkt på det genom en omorganisering av arbetet för hållbar utveckling, Den hållbara utvecklingen bands tätare samman med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Den hållbara utvecklingens verksamhet överfördes till strategienheten i samband med omorganiseringen.

Vi diskuterade frågan också i december med republikens President Sauli Niinistö. Vi betonade arbetet som kommunerna gjort för hållbarheten och kommunernas roll i uppnåendet av FN:s mål för hållbar utveckling. 

År 2020 visade att vi klarar av stora och snabba förändringar. Jag vill av hela mitt hjärta tacka alla våra medarbetare, Kommunförbundets styrelse och delegationen. Vi har arbetat mycket för gemensamma angelägenheter och fått lov att ligga i lite extra i många situationer. Kommunförbundets personal har engagerat sig och varit beredda att ändra sina rutiner och tillägna sig nya saker.  

Jag vill också tacka kommunerna, våra kunder och samarbetspartner för det gångna året.

Kommunförbundet kommer att vara en organisation med förmåga att förändra sig också i framtiden. Enligt Kommunförbundets kundenkät har kundernas tillfredsställelse ständigt ökat och förbundets verksamhet har förbättrats under det senaste året. 

År 2021 vill vi förnya oss ytterligare. I år prioriterar vi större samhälleligt inflytande och identifiering och införande av sådan verksamhet som ger kommunerna mervärde. 

Det här är en bra utgångspunkt för framtiden. 

Kort om skribenten

Skribenten är verkställande direktör för Kommunförbundet.

På Twitter: @MinnaKarhunen

""

Kommunförbundets årsberättelse 2020: Undantagsåret lyfte fram kommunernas och Kommunförbundets betydelse

lateral-image-left