Miira Riipinen ja Sini Sallinen 4.2.2021:

Verkningsfulla miljögärningar görs i kommunerna

Invånarna uppskattar i allt högre grad en god boendemiljö och närhet till naturen. En sparsam användning av naturresurser och en ansvarsfull energipolitik kan öka kommunens attraktionskraft och livskraft. Allt fler städer försöker framträda som miljöstäder och har också uppnått internationell framgång med det.

Mer än hälften av alla finländare bor i en kommun där man gått in för klimatmål som till och med överträffar dem staten satt upp. Dessutom arbetar talrika kommuner på ett mångsidigt sätt för att främja naturens mångfald. Kommunerna kan också inom sitt område erbjuda möjligheter för olika slags aktörer inom cirkulär ekonomi och påskynda övergången till resurssmarta samhällen.

Kommunernas klimatutsläpp har minskat under de senaste årtiondena, och även växande städer har lyckats bevara den närliggande naturen. Genom skötsel av skogar eftersträvar kommunerna en övergripande hållbarhet. I användningen av kommunägda skogar betonas inte bara den ekonomiska avkastningen utan också tryggandet av rekreationen och naturens mångfald. 

De finländska kommunerna har omfattande möjligheter att påverka miljöns tillstånd. Inom alla kommunala sektorer fattas dagligen beslut som har direkta eller indirekta konsekvenser för klimatutsläppen samt för naturens och miljöns tillstånd. Det föränderliga klimatet medför ytterligare utmaningar för många vardagliga servicefunktioner och strukturer som kommunen ansvarar för, varför anpassningen till och beredskapen för klimatförändringen bör integreras i kommunens beslut i högre grad än tidigare.

Fullmäktigeledamöterna beslutar hur en hållbar framtid ser ut i din kommun

Fullmäktigeledamöterna har till uppgift att trygga möjligheterna till ett gott liv för nuvarande och kommande generationer på lika villkor samtidigt som man beaktar naturens bärkraft och planetariska gränser. De nya fullmäktigeledamöterna fattar beslut som är förenliga med hållbar utveckling och som samtidigt främjar invånarnas välfärd, skyddar miljön och garanterar tillräckliga gemensamma medel. Besluten gäller exempelvis utbildning, omsorg, områdesanvändning och mobilitet samt byggande av samhällen och ordnande av tjänster, såsom vatten- och avfallshantering. Utöver klimatförändringen och utarmningen av naturen ställer den allt knappare kommunala ekonomin och den åldrande befolkningen krav på val som också gäller miljön.

De kommunala beslutsfattarna främjar en klimatsäker vardag tillsammans med kommuninvånarna och företagen. Kommunens konkreta lösningar för boende, mobilitet och service ökar i bästa fall människornas välfärd och skapar på så sätt en grund för en socialt godtagbar klimatpolitik. Hållbara lösningar och innovationer uppstår i samarbete med invånare, organisationer och företag.

Följande fullmäktigeperiod avgör hur Finland framskrider när det gäller att uppnå målen för hållbar utveckling. De nya kommunala beslutsfattarna har en viktig roll med tanke på såväl den lokala som den nationella framtiden. Utan kommunernas konkreta klimat- och naturlösningar kan Finland inte nå koldioxidneutralitet före 2035 eller stoppa utarmningen av naturen.

Kort om skribenten

Skribenten är direktör för enheten Samhälle och miljö vid Kommunförbundet.

På Twitter: @miirariipinen

Kort om skribenten

Skribenten är utvecklingschef vid Kommunförbundet.

På Twitter: @SallinenSini

lateral-image-left