Blogg

Lagändringarna om kommunernas byggda miljö framskrider – påverkansarbetet börjar genast efter semestern!

Regeringsprogrammet genomförs målmedvetet och de lagändringar som skrivits in avseende tjänster inom samhällstekniken och den byggda miljön i kommunerna har framskridit i arbetsgrupperna och genom olika utredningar. 

Reformen av bygglagen har framskridit till lagen om områdesanvändning, som börjar ta form och den torde skickas på remiss i slutet av hösten. Däremot är lagarna om förvaltning av jordegendom och gatuhållning fortfarande oklara, bakgrundsutredning pågår. 

Inlösningslagen, som akut påverkar kommunernas ekonomi och den hållbara utvecklingen av samhällena och som reviderades i en tjänstemannaberedning, är på remiss bara till mitten av augusti, vilket är olyckligt med tanke på kommunernas beslutsfattande. 

Revideringen av statens bostadspolitik, som är väsentlig för stadsutvecklingen, har regeringen fört framåt med olika utredningar men också med plötsliga nedskärningar. Det är viktigt att också efter semestern fortsätta att via flera kanaler tala för de verktyg som städerna behöver för att förebygga boendesegregationen och svara på bostadsbehovet bland annat till följd av investeringar i den gröna omställningen. 

Revideringen av lagen om vattentjänster, som gäller den för samhällets funktion kritiska vattenförsörjningen, lär gå på remiss i juli och tiden för utlåtanden torde gå ut i slutet av september. 

En annan kritisk kommunal basservice stöps om, än en gång, med revideringen av avfallslagen, som framskrider i tre delar. Den första delen, som minskar kommunernas ansvar för avfallshanteringen, var redan på remiss och väntar nu på behandling hos delegationen för kommunal ekonomi och kommunalförvaltning. Den andra delen om regeringsprogrammet skrivningar om anknutna enheter, som gäller de kommunägda avfallsbolagens verksamhet, samt den tredje delen om att ändra avfallslagen till en lag om cirkulär ekonomi är fortfarande under beredning. Mandatet för arbetsgruppen som tillsatts för den sistnämnda delen går ut i slutet av år 2025. 

Kritisk infrastruktur och samhällstekniska tjänster är grunden för samhällets funktion där de finländska kommunerna har ett ansvarsfullt uppdrag. Vi arbetar för att säkerställa kommunernas verksamhetsförutsättningar i dessa reformer.

EU:s energilagstiftning, som genomförs som bäst, påverkar kommunernas byggnadsbestånd och i höst är det dags att arbeta för att genomförandet i vår nationella lagstiftning blir både kostnadseffektivt och leder till en faktisk minskning av utsläppen.

I höst kan vi börja se konturerna av den kommande EU-lagstiftningen, när det nya parlamentet och kommissionen inleder sin verksamhet. Nästan 80 % av lagstiftningen som gäller den byggda miljön och naturmiljön bygger på EU-beslut, därför måste vi vara med och påverka också på EU-nivå för en hållbar utveckling och den gröna omställningen i kommunerna.

Kommunförbundets enhet för samhälle och miljö har denna vår fått bekanta sig lite närmare med aktuella projekt inom stadsmiljön i Åbo och Helsingfors. Ambitionen och entusiasmen är påtaglig i städernas arbete för en hållbar utveckling av lokalsamhället och de samhällstekniska tjänsterna. Farten, kvaliteten och innovationsförmågan imponerar i städernas agenda för livskraften i stadskärnan, stadsnaturens mångfald och mot boendesegregationen. Städerna har stadig kurs mot framtiden och Kommunförbundet vill arbeta för att de ska ha de bästa förutsättningarna för detta.

Jag önskar alla kommuner och samarbetspartner en skön semester i en god kommunal livsmiljö. I höst återupptar vi påverkansarbetet med blicken mot framtiden!

Kort om skribenten

Skribenten är direktör för enheten Samhälle och miljö vid Kommunförbundet.

På Twitter: @miirariipinen

Kommunförbundets Brysselkontor

Sedan 1992 har Kommunförbundet ett kontor i Bryssel. Målet med vår EU-intressebevakning är att trygga och utveckla verksamhetsförutsättningarna för kommunerna i Finland. 
Kommunförbundets Brysselkontor

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.