Minnamaria Korhonen 2.12.2021

Ytterst viktiga budgetenkäter

Välfärdsområdena inleder verksamheten från början av 2023. Före det görs både en sänkning av skattesatsen på riksnivå och en kommunspecifik överföringskalkyl. I kalkylerna ligger fokus på de ekonomiska uppgifter som kommunerna rapporterar för åren 2021–2022.

På samma sätt som för ett år sedan finns det två enkäter:

1) Finansministeriets enkät om nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovårdsväsende samt räddningsväsende budgetåren 2021 och 2022 senast 14.1.2022

2) Rapportering av kommunernas och samkommunernas budget- och ekonomiplaneuppgifter till Statskontoret senast 15.1.2022

Varför rapporteras ekonomiska uppgifter till både Statskontoret och Statistikcentralen?

I rapporteringen till Statskontoret samlas ekonomiska uppgifter inte in sektorvis med tanke på social- och hälsovårdsreformen utan Statistikcentralen samlar på uppdrag av Finansministeriet separat in uppgifter om nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovårdsväsende samt räddningsväsende. Enkäten gäller bokslutsåret 2021 och budgetåret 2022, och uppgifterna inverkar direkt på finansieringen av kommunerna och välfärdsområdena 2023.

Sänkningen av den kommunala skattesatsen görs på basis av Finansministeriets budgetenkät och den kommunspecifika överföringskalkylen enligt bokslutsuppgifterna för 2021 och budgetuppgifterna för 2022. Överföringskalkylen justeras dock med bokslutsuppgifterna för 2022 från Statskontorets tjänst.

Finansministeriets enkät är inte indelad i serviceklasser, men klassificeringen utgör grunden för den. En grundläggande princip är att serviceklassificeringen är oberoende av kommunens sektorindelning och sätt att tillhandahålla tjänsterna samt att ekonomiska uppgifter rapporteras i klasser enligt deras art. 

Av förekommen anledning förorsakar kontaktytorna mellan kommunerna och de framtida välfärdsområdena huvudbry i flera kommuner. Möts personer och euro rättvist när överföringen sker? Visst har man tryggat en tillräcklig finansiering och resursallokering hos alla parter eller kommer någon att behöva anpassa sig ytterligare?

Jag uppmanar alla att delta i Finansministeriets webbinarium 8.12. Det behandlar enkäten och vanliga frågor. Det är viktigare än kanske någonsin tidigare att besvara Finansministeriets enkät och rapportera till Statskontoret i tid.

Finansministeriets webbinarium om budgetenkäten om de uppgifter som överförs till välfärdsområdena

Kommunförbundets förändringsstöd för vårdreformen

Kort om skribenten

Skribenten har tidigare varit som specialsakkunnig vid Kommunförbundet.

På Twitter: @MinnaMariaK

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe