Minna Karhunen 24.3.2022

Europaparlamentet lyssnar till kommunernas behov

Minna Karhunen

I början av mars var jag för första gången på länge på arbetsresa. I Strasbourg träf-fade vår delegation med EU-sakkunniga från Kommunförbundet de finländska par-lamentsledamöterna och kommissionär Jutta Urpilainen. Resan var en del av Kom-munförbundets Brysselkontors 30-årsjubileum. Syftet med besöket var att föra fram aktuella EU-frågor som är viktiga för kommunerna, som till exempel våra ståndpunkter i fråga om det klimatpaket som nu behandlas. Vid mötena fördes en konstruktiv och ömsesidigt givande diskussion om läget i kommunerna, EU och värl-den. Vi fick god förståelse för våra budskap, till exempel när det gäller de praktiska åtgärder som bidrar till att uppnå klimatmålen för trafiken och energieffektiviteten. 

Trots den oerhört sorgliga situationen i Ukraina och de osäkerhetsfaktorer som den globala krisen medför, fortsätter lagstiftningsarbetet i EU-institutionerna. Den nya och uppdaterade klimatlagstiftningen (55 %-paketet, Fit for 55) har beretts i parla-mentet och i Europeiska unionens råd sedan förra hösten. I samband med de drygt tio olika lagförslagen hålls tiotals utskottsbehandlingar och politiska diskussioner mellan olika grupper i parlamentet. Vi har också i egenskap av intresseorganisation tagit ställning till de tekniska aspekterna utgående från forskningsdata och praxis. Det är nu ställningstaganden och konkreta ändringsförslag ska göras. Ju mer vi ar-betat med våra ändringsförslag till exempel tillsammans med andra finländska eller nordiska organisationer på lokal nivå, desto större effekt har våra budskap. Vår ut-gångspunkt vid Kommunförbundet är att klimatmålen är helt motiverade, men det ska vara möjligt att fatta lokala beslut om hur man bäst når målen.

För att arbetet ska lyckas krävs ett mycket aktivt grepp i flera riktningar. En av de viktigaste faktorerna är goda kontakter med de ledamöter i Europaparlamentet och deras assistenter som är centrala med tanke på de aktuella lagförslag som behand-las. Nu när pandemin lättar är det också viktigt att skapa och upprätthålla kontakter rent fysiskt, för att samarbetet ska vara så smidigt som möjligt.

De finländska europaparlamentarikernas inflytande stort

De finländska europaparlamentarikerna befinner sig för tillfället i en mycket bra ställning. Det visar bland annat den årliga mätningen som gjorts av den oberoende organisationen Votewatch Europe. Enligt resultaten finns fyra finländare med bland de 100 mest inflytelserika europaparlamentarikerna. Finländarnas inflytande syns också i arbetet med klimatpaketet. 

Genom att utnyttja kontakterna till parlamentet kan vi vid Kommunförbundet garan-tera att kommunernas budskap nu och i framtiden går till rätt beslutsfattare vid rätt tidpunkt. På Kommunförbundet har vi många sakkunniga inom olika sektorer, vars insatser är oumbärliga för att arbetet ska framskrida inom EU. Kommunförbundets sakkunniga är å andra sidan vår kontakt till kommunerna och landskapen, där de faktiska besluten och åtgärderna bland annat för att motverka klimatförändringen fattas.

Kort om skribenten

Skribenten är verkställande direktör för Kommunförbundet.

På Twitter: @MinnaKarhunen

Kommunförbundets Brysselkontor

Sedan 1992 har Kommunförbundet ett kontor i Bryssel. Målet med vår EU-intressebevakning är att trygga och utveckla verksamhetsförutsättningarna för kommunerna i Finland. 
Kommunförbundets Brysselkontor