Blogg av Minna Karhunen 9.5.2022

Europeiska unionen – varifrån kommer du och vart är du på väg?

Europadagen firas varje år den 9 maj. Jubileumsdagen har sitt ursprung i den franska utrikesministern Schumans deklaration 9.5.1950 som lade grunden för det europeiska samarbetet. I efterdyningarna av det tunga andra världskriget var syftet att stärka freden och säkerheten genom europeiskt samarbete.

En europeisk integration skulle inte ha varit möjlig utan en ambition att förena ekonomi och politik. Det började med att sex länder grundade den Europeiska kol- och stålgemenskapen 1951 i syfte att trygga freden. Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Belgien och Luxemburg är de länder som lade grunden till den Europeiska unionen.

Under årens lopp har unionen utvidgats till en helhet med 27 medlemsländer. I takt med att grundfördragen reviderats har samarbetsområdena utvidgats till allt fler sektorer.

På grund av medlemsländernas särskilda förhållanden och kulturella skillnader har samexistensen inte alltid varit friktionsfri. Ett stort bakslag var Storbritanniens folkomröstning 2016, när de som förde kampanj för ett utträde fick medborgarna övertygade om fördelarna med att gå ur EU. Den här processen har ofta ansetts vara höjden av desinformation. Det enda positiva i samband med Brexit har varit att de återstående 27 medlemsstaterna har stått enade under förhandlingarna om utträdet.

Den här enigheten har varit nödvändig och behövs nu i allra högsta grad då Ryssland inlett sin vanvettiga attack mot Ukraina. Också i dag behövs det balans mellan ekonomi och politik. Tillgången till energi och energipriserna prövar EU-länderna hårt. Ännu vet vi inte heller säkert vilka problem med tillgången på mat som kommer att uppstå då spannmålsproduktionen i Ukraina försvåras. Problemen drabbar europeiska medborgare, men har också mer vidsträckta konsekvenser.

Just nu är det viktigaste målet att få ett snabbt slut på kriget. EU:s gemensamma åtgärder har betydelse och vi kan påverka med de överenskomna sanktionerna. Det är viktigt att stärka EU:s säkerhetspolitik. Nato grundades 1949, och nästan alla medlemsländer i Europeiska unionen är medlemmar i militäralliansen. Finland och Sverige diskuterar som bäst en Natoansökan. 

Årets Europadag 2022 firas i många hänseenden under andra förhållanden än förra året. Europa är en del av det globala samfundet och externa faktorer kan medföra risker och hot. Få av oss kunde förutspå ett krig i denna skala i Europa.

"Med tanke på Europeiska unionens gemensamma värderingar, demokratin och rättsstatsprincipen är det ytterst viktigt att upprätthålla det ömsesidiga förtroendet mellan medlemsländerna och därigenom hela unionens sammanhållning."

Med tanke på Europeiska unionens gemensamma värderingar, demokratin och rättsstatsprincipen är det ytterst viktigt att upprätthålla det ömsesidiga förtroendet mellan medlemsländerna och därigenom hela unionens sammanhållning.

Vi måste bygga ett ömsesidigt förtroende på alla nivåer i samhället. Demokrati är inte en självklar sak. Vi behöver arbeta för demokratin varje dag för att garantera alla människors frihet. Vi måste se till att kommande generationer förstår hur viktig demokratin är. Den lokala nivån har en viktig roll bland annat med tanke på demokratifostran.

Kriget i Ukraina har visat att EU:s enighet och ömsesidiga solidaritet fungerar. Under krisen har länderna osjälviskt bidragit med hjälp och stöd. De finländska kommunerna och Kommunförbundet har deltagit i detta arbete.

Vi flaggar till Europadagens ära och hoppas och tror att vi om ett år kommer att fira Europadagen i lyckligare tecken!

Kort om skribenten

Skribenten är verkställande direktör för Kommunförbundet.

På Twitter: @MinnaKarhunen