Med blicken fäst på framtida frågor inom EU-påverkansarbetet: Jubileumsåret lider mot sitt slut

I år firade Kommunförbundet 30 år i Bryssel. Då jubileumsåret lider mot sitt slut är det läge att reflektera över milstolparna för Brysselkontorets EU-påverkansarbete under det gångna året samt även ställa nya mål för 2023.  

För bästa resultat bör EU-påverkansarbetet ske i rätt tid och erbjuda lösningar. I vårt påverkansarbete har vi fått känna på att kommunernas ställningstaganden intresserar beslutsfattarna. Europaparlamentet hör gärna kommunernas idéer, och våra synpunkter är efterfrågade i lagberedningen. Vi producerar kontinuerligt konkreta ändringsförslag för EU-beslutsfattandet.  

Nu då koronaläget är under bättre kontroll har det varit givande att kunna mötas ansikte mot ansikte. Kommunförbundets Brysselkontor har under jubileumsåret ordnat diskussionstillfällen om den gröna given och andra EU-frågor som är aktuella för kommunerna. På våren träffade vi europarlamentariker och en kommissionär i Strasbourg. I slutet av november var det dags för våra festmottagningar här i Bryssel. På Kommunmarknaden diskuterade vi EU-påverkansarbetets betydelse och hörde hur det gick till då Kommunförbundet öppnade sitt kontor i Bryssel.   

”Vårt påverkansarbete kommer nästa år att fokusera till exempel på EU: s stadspolitik och därmed särskilt på klimat- och miljöhelheten och den digitala utvecklingen.”   

Nästa år kommer vi att prioritera till exempel EU:s stadspolitik i vårt påverkansarbete, och därigenom lägga särskild vikt vid klimat- och miljöhelheten men även den digitala utvecklingen. Klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald förväntas betonas också i arbetsprogrammen för nästa kommission som inleder sitt arbete 2024. Det har vi också förberett oss på vid Kommunförbundet.  

På vår festmottagning på Kommunförbundets Brysselkontor i november konstaterade europaparlamentets vice ordförande Heidi Hautala att ”också i medlemsländerna ses EU som en nödvändig global aktör. Det är således normalt och godtagbart att EU:s internationella åtaganden medför lagstadgade skyldigheter för medlemsstaterna.” Ansvaret för att EU:s mål ska uppnås bärs också av den lokala nivån. För att Europa ska förbli enat och en föregångare inom grön och digital utveckling, behövs det ambitiösa men realistiska mål.  

Kommunfältets intressen bör också i fortsättningen komma till synes i lagberedningen för att de mål som medlemsländerna tillsammans ställt upp för EU kan uppfyllas så effektivt som möjligt såväl nationellt som lokalt.  

Kort om skribenten

Ilari Havukainen är direktör för Kommunförbundets Brysselkontor.

På Twitter: @IlariHavukainen

Kort om skribenten

Eva-Stina Slotte har tidigare varit som EU-sakkunnig vid Kommunförbundets Brysselkontor.

På Twitter: @SlotteEva

Kort om skribenten

Ellica Mildh är EU-praktikant vid Kommunförbundets Brysselkontor. Praktiken finansieras av Svenska kulturfonden.

Kommunförbundets Brysselkontor

Sedan 1992 har Kommunförbundet ett kontor i Bryssel. Målet med vår EU-intressebevakning är att trygga och utveckla verksamhetsförutsättningarna för kommunerna i Finland. 
Kommunförbundets Brysselkontor