Minna Karhunen 3.1.2022

Nytt år, jubileumsår

Minna Karhunen

Kommunförbundet är en intressebevakningsorganisation som har sakkunskap inom nästan alla livsområden. EU-intressebevakningen är en viktig del av vår bevakning av kommunernas intressen. När tillfälle ges vill jag påminna om att det mesta av det som beslutas i kommunerna på ett eller annat sätt kan härledas till beslut som fattats i Bryssel.

I år har det gått 30 år sedan Kommunförbundet inrättade ett kontor i Bryssel. Vi var i främsta ledet redan innan Finland anslöt sig till EU 1995. Ett eget kontor i Bryssel gör det möjligt att påverka hur ärendena framskrider redan när de befinner sig i ett tidigt skede, då de bästa möjligheterna att påverka finns. Närvaro där beslutsfattandet börjar ger möjlighet att vara aktiv i rätt tid för att den lagstiftning som riktar sig till kommunerna i Finland ska vara effektiv och förnuftig med beaktande av olika omständigheter.

Mångfalden av medlemsländer i EU är stor. Skillnaderna i bland annat kulturer, ekonomi, konkurrenskraft och geografi gör det svårt att förverkliga gemensamma frågor och mål. Ofta står syd och nord eller öst och väst mot varandra. Det finns olika intressen och önskemål i olika delar av unionen. Kommunförbundet hittar lättare likasinnade partner i närheten av Östersjön än i länderna kring Medelhavet.

Kommunförbundet är en aktiv intressebevakare i EU

Det är mycket som påverkar vilken framgång EU-intressebevakningen har. En aktiv närvaro i Bryssel gör det möjligt att skapa och upprätthålla samarbetsnätverk. Genom samarbete får man flera ben att stå på för respektive ärende man vill föra fram, och då är det lättare att lyckas. Ett omedelbart och ofta mer informellt samspel är ett bra sätt att bygga upp det förtroende som är nödvändigt för att uppnå effekt.

Påverkansarbetet inom EU måste göras via många kanaler. Direkta kontakter mellan människor är viktiga, eftersom hela unionen grundar sig på mänsklig aktivitet och växelverkan. Viktiga kanaler för påverkan är vår paraplyorganisation CEMR och systerorganisationerna samt samordningen av arbetet inom den finländska delegationen i EU:s Regionkommitté.

Tack vare Regionkommitténs arbete får lokala åsikter synlighet i beredningen av EU-lagstiftningen, eftersom Regionkommittén alltid ska höras när lagberedningen gäller kommuner och regioner. Finlands delegation i Regionkommittén är aktiv och vi har representanter på synliga platser. För några år sedan var en finländsk delegationsledamot ordförande för hela institutionen, och för närvarande har vi ordförandeskapet för ett utskott. Finlands företrädare har haft möjlighet att bereda flera utlåtanden: bland de senaste kan nämnas utlåtandena om bostadslöshet och om barnens rättigheter.

Ett fungerande EU är en stark aktör som lyssnar på medborgarna

Med tanke på EU:s trovärdighet och framtid är det viktigt att unionen har stöd av medlemsländernas medborgare. I många frågor är det viktigt att komma ihåg att betona subsidiaritetsprincipen, dvs. att låta ärenden som ligger nära människan skötas och avgöras så nära medborgarna som möjligt, även om man har kommit överens om målen på EU-nivå. På så sätt kan man bevara människors känsla av att de är en del av beslutsfattandet och därigenom en del av en större gemenskap.

Förändringar i fördelningen av befogenheter mellan EU och medlemsländerna måste övervägas noggrant, så att man inte i onödan lägger vapen i händerna på unionens motståndare. Att EU fungerar väl garanterar hela Finland och våra kommuner många fördelar som vi skulle bli utan om vi inte hade vårt medlemskap. 

Det ligger i allas vårt intresse att stödja unionen så att den kan rättfärdiga sin existens även i framtiden. EU:s framtidskonferens har varit en av de möjligheter som kommissionen erbjuder för att lyfta fram viktiga frågor till stöd för beslutsfattandet. Under våren kommer vi att få reda på resultaten av detta projekt.

I samband med att Kommunförbundets Brysselkontor firar sitt 30-årsjubileum, kommer det att ordnas seminarier kring olika teman. Jubileumsåret kulminerar i en mottagning för inbjudna gäster som arrangeras för aktörerna i Bryssel i slutet av året.

Kort om skribenten

Skribenten är verkställande direktör för Kommunförbundet.

På Twitter: @MinnaKarhunen