Mattias Lindroth, 22.9.2023

Kulturens roll i kommunen

kommunallagen §1 står det att “Kommunen skall sträva efter att främja sina invånares välfärd och en hållbar utveckling inom sitt område”. Ofta blir det så att när vi tänker på välfärd så är det hälsotjänster eller sociala tjänster som tas upp. Men vilken roll har egentligen kulturen för att kommunen skall lyckas med målsättningen?

Kultur är ju inte bara något som florerar på gallerier, teatrar och konserthus. Kulturen är en central del av hela vårt samhälle och finns i många olika former och uttryck. Och när vi talar om kommunen som den mest grundläggande nivån av offentlig förvaltning, är det viktigt att förstå den betydelse som kulturen har inom detta ramverk. 

I samband med att vi tagit fram ett evenemang för Kommunalföreningen har det blivit att lite försöka utforska kulturens mångsidiga roll i kommunen och försöka förstå hur man kan mäta dess värde för både invånarna och kommunen som helhet.

En tråd som går genom alla delar?

Kulturen är inte heller bara en isolerad sektor i kommunen. Den är snarare en tråd som väver sig genom alla aspekter av kommunal verksamhet. Vad kan det betyda? För att förstå detta, låt oss ta en närmare titt på hur man kunde resonera om hur kulturen är närvarande i olika delar av kommunens arbete:

Utbildningen. Skolor och utbildningsinstitutioner i kommunen spelar en avgörande roll i att bevara och främja kulturella värden och traditioner. Genom att integrera kulturellt innehåll i läroplanen kan elever få en bredare och djupare förståelse för sin egen kultur och kulturer runt om i världen.

Turism och besöksnäring. Många kommuner har en unik kulturell identitet som kan vara en källa till attraktion för turister. Kulturella evenemang, historiska platser och konstutställningar kan locka besökare och i förlängningen generera ekonomisk tillväxt.

Samhällsbyggnad och stadsplanering. Kulturella aspekter beaktas i utformningen av offentliga platser och byggnader. Genom att integrera konstverk, skulpturer och kulturell symbolik i stadsplaneringen kan man skapa attraktiva och levande miljöer.

Integration och sociala tjänster. Kulturen kan hjälpa till att integrera och stödja olika grupper av invånare, inklusive migranter och minoriteter. Kulturella aktiviteter kan också främja samhällssammanhållning och integration.

Hälsovård och mentalt välbefinnande. Kulturella aktiviteter som konstterapi kan vara en resurs för att främja mental hälsa och välbefinnande. Kulturen kan också användas för att öka medvetenheten om viktiga hälsofrågor.

Kommunens ekonomiska utveckling. Kreativa och kulturella industrier kan vara en betydande ekonomisk drivkraft för kommunen genom att generera arbetstillfällen och skapa en dynamisk och attraktiv arbetsmiljö.

Kan man mäta kulturens värde?

För att förstå och uppskatta kulturens värde i kommunen måste vi utveckla metoder för att mäta dess påverkan. Här är några tankar om vad det kan innebära:

Ekonomiskt värde.  Det ekonomiska värdet av kulturen kan mätas genom att analysera hur kulturaktiviteter bidrar till kommunens ekonomi. Detta kan inkludera intäkter från turism, försäljning av konstverk och evenemangsrelaterade inkomster, men är det ett alltför smalt sätt att räkna?

Social sammanhållning i samhället. Kulturella aktiviteter kan främja samhällssammanhållning och social integration. Genom att mäta förekomsten av sociala nätverk och gemenskapsengagemang kan vi få en uppfattning om kulturens positiva påverkan.

Mentalt välbefinnande. Det finns studier som visar att kulturella aktiviteter som konst, musik och teater kan förbättra människors mentala hälsa. Genom att analysera hälsostatistik och intervjua individer kan vi få insikt i detta värde. Kanske något att beakta i kommunernas välfärdsindikator?

Kulturell mångfald. Är vi ute på hal is? Att mäta och främja kulturell mångfald inom kommunen kan vara ett mått på kulturens värde. Detta kan inkludera att kartlägga olika kulturer som är representerade och främja interkulturell förståelse. En del tycker förstås att detta inte är något värde, medan andra ser det som en indikator på samhällets framtidsmöjligheter.

Intresserad av att diskutera mer? Kom med på Kommunalföreningens symposium 26.10.2023 kl 15-17.10.

Kort om skribenten

Mattias jobbar som sakkunig vid Kommunförbundet.