Sini Sallinen, blogg 29.3.2023

Större frihet för kommunerna är en fråga om förtroende

De alltmer olika kommunerna kämpar med ekonomisk anpassning, arbetskraftsbrist och statlig detaljstyrning samtidigt som de försöker trygga servicen för sina invånare. Kommunerna önskar större frihet och mer förtroende från statligt håll för sin förmåga att ordna kostnadseffektiv service av god kvalitet. 

Normstyrningen av kommunerna bör luckras upp  

Anpassningsbehovet i den offentliga ekonomin och arbetskraftsbristen förutsätter nya lösningar som inte leder till att tillgången och kvaliteten på de kommunala tjänsterna försämras. Kommunernas självstyrelse, ekonomiska hållbarhet och möjligheter att tackla utmaningarna i omvärlden gynnas av att kommunens uppgifter luckras upp och förnyas samt ges mindre strikta normer för hur de ska genomföras. 

Kommunernas utmaningar löses inte med stram reglering, normering av uppgifter eller en standardmodell som tillämpas överallt. En detaljerad reglering av hur servicen ska ordnas och produceras garanterar inte ekonomisk effektivitet. Detaljerade dimensioneringar för personalstyrkan eller antalet klienter, behörighetsvillkor och motsvarande kriterier ökar inte mängden kunnig arbetskraft i kommunerna.

De mest kostnadseffektiva serviceprocesserna och sätten att producera tjänster är inte de samma i olika delar av landet och i olika kommuner. Kommunerna hittar själv de mest effektiva sätten bara de ges en möjlighet att göra det. 

Normstyrningen av kommuner måste hitta en balans som beaktar invånarnas grundläggande rättigheter, kommunernas självstyrelse, anpassningen av den offentliga ekonomin och de olika kommunernas synvinkel. Vi behöver en debatt om när det är ändamålsenligt med detaljstyrning av kommunernas förpliktelser och när kommunerna bör få större prövningsrätt på det lokala planet. 

Lagförsök bör inledas

Uppluckringen av normstyrningen och förnyelserna kan underlättas med hjälp av lagförsök. Lagförsök i kommunerna betyder tidsbestämda lagas där de berörda kommunerna ges möjlighet till undantag från gällande lagstiftning.

Det behövs försöksprogram där kommunerna har möjlighet att utan lagliga hinder utarbeta de bästa metoderna att främja invånarnas välfärd och regionens livskraft. Lagförsöken är ett sätt att testa en ny slags reglering innan beslut fattas om permanenta lagstiftningsändringar. På så sätt kunde man samla erfarenhet och information om hur lagstiftningen om kommuner kunde luckras upp och förnyas utan att äventyra basservicen, dess kvalitet och tillgången till den för invånarna. Lagförsök behövs inom olika ministeriers förvaltningsområden. 

Förtroendet mellan staten och kommunernas i fokus

Kommunerna önskar mer frihet och förtroende i genomförandet av sina uppgifter och mindre detaljstyrning från statligt håll. Den detaljerade normstyrningen gör att kommunledningen upplever att staten inte litar på kommunerna. 

Kommunledningens upplevelse av misstroende från staten har ökat under 2010-talet på grund av växande spänningar mellan invånarnas grundläggande rättigheter och den kommunala självstyrelsen samt de på varandra följande strukturella reformerna.  

I Finland har man ännu inte i tillräcklig grad insett vikten av förtroendet mellan kommunerna och staten för den offentliga sektorns funktionsförmåga. 

Kommunerna och staten bör diskutera sinsemellan och finna lösningar både för att stärka förtroendet och för att utveckla statens styrsystem så att det blir fungerande och effektfullt. Vi måste fästa uppmärksamhet vid kommunernas och statens gemensamma mål, interaktiva beredningsprocesser, kommunernas handlingsfrihet, arbetsklimat och partnerskap samt det demokratiska beslutsfattandet i kommunerna och skillnaderna mellan kommunerna. 

Sini Sallinen
utvecklingschef

Kort om skribenten

Skribenten är utvecklingschef vid Kommunförbundet.

På Twitter: @SallinenSini

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.