Kyösti Värri 26.3.2024

Antalet ukrainska studerande har ökat i gymnasieutbildningen

De största grupperna av utländska studerande i gymnasieutbildningen är på basis av medborgarskapet från Estland och Ryssland. Ukrainska medborgare är dock redan den tredje största utländska gruppen bland både examensinriktade studerande och alla gymnasiestuderande.

Förändringen har gått snabbt. Ryssland invaderade Krimhalvön i Ukraina för tio år sedan, våren 2014. Samtidigt inleddes kriget i östra Ukraina mellan det ukrainska styret och separatisterna som stöds av Ryssland. Antalet ukrainska studerande i gymnasieutbildningen i Finland var dock länge mycket litet.

Rysslands anfallskrig mot Ukraina var en vändpunkt

Situationen förändrades för två år sedan då Ryssland riktade direkta krigshandlingar och ett anfallskrig på bred front mot Ukraina i februari 2022. Det ryska anfallet mot Ukraina har tvingat miljoner människor att lämna sina hem och söka skydd i EU eller andra grannländer. 

Europeiska unionen aktiverade redan i mars 2022 direktivet om tillfälligt skydd. EU-länderna har senast hösten 2023 kommit överens om fortsatt tillfälligt skydd fram till mars 2025. Finland har tagit emot över 60 000 flyktingar från Ukraina. De har fått uppehållstillstånd på grundval av tillfälligt skydd.

När antalet ukrainare ökat i Finland märks förändringen också inom utbildningen. Det är främst inom den grundläggande utbildningen och den förberedande undervisningen som andelen ukrainska flyktingar ökat, men också inom småbarnspedagogiken, yrkesutbildningen och utbildningen som handleder för examensutbildning.

Ukrainska studerande inom gymnasieutbildningen 2022-2024.

Figur 1: Ukrainska medborgare inom gymnasieutbildningen i Finland 2022–2024

Antalet ukrainska medborgare närmar sig snart 400 inom examensinriktad och icke-examensinriktad gymnasieutbildning. Utbildningsstyrelsen har utarbetat ett bra informationspaket för utbildningsanordnarna och läroanstalterna om ukrainska flyktingars möjligheter att delta i gymnasieutbildningen i Finland.

Till en början uppsköts deltagandet i gymnasieutbildningen i Finland förmodligen på grund av bristande kunskaper i svenska eller finska samt på grund av att undervisningsministeriet i Ukraina och de ukrainska läroanstalterna erbjöd distansstudiemöjligheter. Man kan dock se en klar ökning av antalet ukrainska studerande inom gymnasieutbildningen både hösten 2022 och 2023. Gymnasiestudierna inleds vanligen i början av läsåret i Finland. 

Ämnesstudier och IB-gymnasieutbildning populära

Drygt hälften av gymnasiestuderandena från Ukraina deltar i examensinriktad gymnasieutbildning. De flesta av dem i utbildning som leder till studentexamen. Mer än var tionde gymnasiestuderande från Ukraina studerar på en IB-linje (International Baccalaureate) där undervisningsspråket är engelska.

En fjärdedel av de utländska gymnasiestuderandena studerar icke-examensinriktat som ämnesstuderande. Andelen är dubbelt så stor som bland finländska studerande. Bland ukrainska studerande är andelen ännu större; nästan hälften av de ukrainska gymnasiestuderandena läser ett eller två ämnen. 

Gymnasiestuderande per målexamen.

Figur 2: Gymnasiestuderande per målexamen i februari 2024

De flesta av de ukrainska gymnasiestuderandena i Finland är 18 år eller yngre, men 38 procent är mer än 18 år gamla. Gymnasiestudierna i Finland verkar ha fördröjts för en del. 

På regional nivå är antalet ukrainska gymnasiestuderande störst i Norra Österbotten. I Nyland finns det näst mest, men både i Nyland och Birkaland är ukrainarna klart underrepresenterade jämfört med fördelningen av gymnasiestuderande i regionerna i sin helhet. I Päijänne-Tavastland och Norra Savolax är andelen ukrainare i stället större i förhållande till landskapets storlek.

Största delen av studerande från Ukraina har hemkommun i Finland

Personer som flytt kriget i Ukraina kan ansöka om hemkommun efter att ha bott ett år i Finland om de har finländsk personbeteckning samt ett uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd som varit giltigt åtminstone ett år. En klar majoritet av de ukrainska gymnasiestuderandena har sin hemkommun på fastlandet. 

Ukrainare som inte fyllt 18 år och som fått en hemkommun har precis som finländska ungdomar läroplikt. För närvarande har ungefär hälften av de ukrainska studerandena inom den examensinriktade gymnasieutbildningen läroplikt medan andelen läropliktiga bland alla ukrainare i gymnasieutbildning är cirka 40 procent.

Antalet ukrainska studerande i den finländska gymnasieutbildningen har ökat snabbt de senaste två åren. Det är sannolikt att antalet ökar också nästa läsår när en del av de unga som nu är i den grundläggande utbildningen eller utbildning som handleder för examensutbildning fortsätter till andra stadiet.

Kort om skribenten

Skribenten är specialsakkunnig vid Kommunförbundet.

På Twitter: @KyostiVarri

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe