Skribenten är specialsakkunnig vid Kommunförbundet.

På Twitter: @KyostiVarri

Skribent

Läsåret 2022‒2023 har börjat i gymnasierna. Antalet nya gymnasiestuderande klarnar under de närmaste veckorna. Preliminärt verkar antalet ligga på samma nivå som föregående höst, det vill säga cirka 32 000 nya gymnasiestuderande. Drygt en tredjedel av de nya studerandena börjar vid läroanstalter i

Skribent

Ett händelserikt skolår går mot sitt slut i de flesta utbildningsformer, så också i gymnasieutbildningen. Ungefär 25 000 studenter får också denna vår sin vita mössa. ”Gaudeamus igitur” ‒ låt oss glädjas med dem! För största delen av den årskull som inledde sina gymnasiestudier i höstas var läsåret

Skribent

Enligt gymnasielagen kan tillstånd att ordna gymnasieutbildning beviljas en kommun, samkommun, registrerad sammanslutning eller stiftelse. Gymnasieutbildning kan också ordnas vid en statlig läroanstalt. Det är alltså en mycket brokig skara som ordnar gymnasieutbildningen. Privata anordnare av

Skribent

Gemensam ansökan till utbildningar efter grundskolan börjar 22.2.2022. Ansökan gäller främst gymnasieutbildning och utbildning som leder till grundläggande yrkesexamen. Dessutom kan man söka till yrkesutbildning för studerande som har rätt till krävande särskilt stöd, utbildning som handleder för

Skribent

”I den utbildningspolitiska redogörelsen ger statsrådet riktlinjer för utvecklingen av utbildningen och forskningen så att de betjänar Finland, finländarna och det internationella samfundet på ett sätt som tryggar hållbar utveckling.” Dessa högtravande ord inleder sammanfattningen av Statsrådets

Skribent

Kommuner och andra anordnare av gymnasieutbildning förbereder sig som bäst för år 2022. Budgetberedningen är på gång i kommunerna. Det viktiga för gymnasieutbildningens del är utbildningsanordnarens ekonomiska situation. Vi ska komma ihåg att kommunerna är de avgjort största finansiärerna av

Skribent

De flesta gymnasier inleder läsåret vecka 32 och i år torde onsdag 11.8.2021 vara det vanligaste datumet för gymnasiernas skolstart. I en del gymnasier börjar undervisningen vecka 33, och undervisningen i vuxengymnasier inleds vanligen något senare än gymnasieutbildningen för unga. Vid