Skribenten är specialsakkunnig vid Kommunförbundet.

På Twitter: @KyostiVarri

Skribent

Enligt gymnasielagen kan tillstånd att ordna gymnasieutbildning beviljas en kommun, samkommun, registrerad sammanslutning eller stiftelse. Gymnasieutbildning kan också ordnas vid en statlig läroanstalt. Det är alltså en mycket brokig skara som ordnar gymnasieutbildningen. Privata anordnare av

Skribent

Gemensam ansökan till utbildningar efter grundskolan börjar 22.2.2022. Ansökan gäller främst gymnasieutbildning och utbildning som leder till grundläggande yrkesexamen. Dessutom kan man söka till yrkesutbildning för studerande som har rätt till krävande särskilt stöd, utbildning som handleder för

Skribent

”I den utbildningspolitiska redogörelsen ger statsrådet riktlinjer för utvecklingen av utbildningen och forskningen så att de betjänar Finland, finländarna och det internationella samfundet på ett sätt som tryggar hållbar utveckling.” Dessa högtravande ord inleder sammanfattningen av Statsrådets

Skribent

Kommuner och andra anordnare av gymnasieutbildning förbereder sig som bäst för år 2022. Budgetberedningen är på gång i kommunerna. Det viktiga för gymnasieutbildningens del är utbildningsanordnarens ekonomiska situation. Vi ska komma ihåg att kommunerna är de avgjort största finansiärerna av

Skribent

De flesta gymnasier inleder läsåret vecka 32 och i år torde onsdag 11.8.2021 vara det vanligaste datumet för gymnasiernas skolstart. I en del gymnasier börjar undervisningen vecka 33, och undervisningen i vuxengymnasier inleds vanligen något senare än gymnasieutbildningen för unga. Vid

Skribent

Inom gymnasieutbildningen har relationstalet 58/42 under flera år beskrivit flera olika saker. I de flesta fall har det varit fråga om ett sammanträffande, men talet har varit en bra tumregel i många sammanhang. Det har beskrivit både ansökningarna till gymnasiet, studerandenas könsfördelning

Skribent

Gymnasiefinansieringen – tänk om kommunerna tänkte om Tidigare i höst skrev jag ett blogginlägg om finansieringen av gymnasieutbildningen utgående från de senaste kostnadsuppgifterna, dvs. uppgifterna för 2019. Situationen har varit mycket svår under flera år, eftersom finansieringssystemet för