Är befogenhetsfördelning en tråkig teknisk fråga eller ett centralt verktyg för den kommunala självstyrelsen?

Genom delegerings-möjligheterna bygge kommunen upp en sådan myndighets-organisation som den önskar.

Fördelning och delegering av befogenheter handlar om att överlåta makt genom kommunens eget beslut. 

Om en viss kommunal myndighet har lagstadgade befogenheter kan de inte delegeras. Om befogenheter däremot har getts allmänt till kommunen, kan kommunfullmäktige genom förvaltningsstadgan fördela dem till en lägre myndighet, såsom styrelsen, en nämnd, en tjänsteinnehavare eller rentav en förtroendevald i vissa situationer. 

Befogenhetsfrågor ses ofta som juridisk-tekniska frågor där det tvistas om vem som tilldelats befogenhet eller vilken bestämmelse i förvaltningsstadgan en viss verksamhet eller ett visst beslut omfattas av. 

Jag anser dock att fördelningen av befogenheter är en central del av en demokratisk förvaltning och en viktig faktor i förverkligandet av den kommunala självstyrelsen i praktiken. Genom delegeringsmöjligheterna bygger kommunen upp en sådan myndighetsorganisation som den önskar. 

Vår nya handbok underlättar befogenhetsfördelningen

Kommunförbundet har publicerat en ny finskspråkig handbok om befogenhetsfördelningen i kommunen. Handboken översätts till svenska efter att den uppdaterats i slutet av år 2024. I handboken behandlas delegering på allmän nivå och enligt speciallagstiftningen för kommunens olika sektorer. 

Syftet med handboken är att hjälpa kommunerna att identifiera situationer där det genom förvaltningsstadgan är möjligt att vidaredelegera befogenheter. 

Samtidigt är avsikten att ge en uppfattning om när fördelningen av befogenheter har bestämts på förhand i lagstiftningen. 

Delegeringsbeslut har interna konsekvenser i kommunen

Kommunens beslut om fördelningen av befogenheter påverkas av många faktorer, såsom organisationsmodell, resurser, praktiska aspekter och traditioner. 

Det finns också konsekvenser i en annan riktning: delegeringsbeslut får konsekvenser inom kommunen till exempel när det gäller sökande av ändring. I det kommunala beslutsfattandet innebär rätten att söka ändring att den som är missnöjd med ett beslut kan söka ändring i beslutet och den första besvärsinstansen är ofta kommunens interna omprövningsförfarande. Delegeringsbesluten påverkar vem som handlägger en begäran om omprövning av ett beslut. Vem som har fattat beslutet kan inverka på till vilken myndighet sökandet av ändring ska riktas i fortsättningen. 

Viktigt att delegering görs med eftertanke

Det finns ibland oklarheter när det gäller fördelningen av befogenheter. Det kan vara oklart om lagstiftningen tillåter delegering och till vem. Här är vår handbok förhoppningsvis till hjälp. 

Det kan också vara oklart vem som i själva verket tilldelats befogenheter enligt förvaltningsstadgan. Då gäller det ofta att läsa förvaltningsstadgan med förstoringsglas (eller att fråga oss). 

Det kan också uppstå situationer där beslut redan har fattats och man i efterhand överväger gränserna för befogenheterna. Till exempel i avgörandet HFD 2021:117 konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen följande om betydelsen av befogenhetsfördelningen: 

Det beslut som är föremål för framställan om återbrytande har inte påståtts vara lagstridigt till sitt innehåll och det finns ingen utredning om att förfarandefelet har orsakat parterna rättsförluster eller annan skada. En central förutsättning för att garantera lagenligheten i beslutsfattandet i förvaltningsärenden är att myndigheten är behörig att fatta beslutet. Om den myndighet som fattar beslutet saknar behörighet för det är förvaltningsbeslutet ogiltigt och utan rättsverkan. Därför, och med särskilt beaktande av det krav på offentlig tillförlitlighet som riktar sig till fastighetsdatasystemet och det besluts om godkännande av en separat tomtindelning betydelse som grund för fastighetens skiftesförrättning, skulle det ifrågavarande felet i förfarandet anses allvarligt.

Även om behörighetsproblemet i sig inte påverkade avgörandet av ärendet ansåg HFD i sitt avgörande att överskridandet av behörighetsgränsen var ett så vägande fel att beslutet upphävdes. Även av denna anledning är det viktigt att delegering görs tydligt och med eftertanke. 

För min del hoppas jag att vår handbok är till hjälp i dessa frågor!

Kort om skribenten

Skribenten är ledande jurist vid Kommunförbundet.

På Twitter: @Idas

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.