Ida Sulin 6.10.2022

Vad är Kommunförbundets intressebevakning på EU-nivå?

Till våra uppgifter hör intressebevakning för städer och kommuner. Nivån varierar från lokal till internationell, och vi har också ett eget kontor i Bryssel. Våra experter deltar som representanter för städer och kommuner i olika projekt och för i dessa fram kommunernas och städernas fördelar och rättigheter. Det kan handla om väldigt olika situationer: förhandlingar, lagstiftningsarbete eller utvecklingsprojekt.

Runt bordet sitter representanter för stat, för olika organisationer eller för EU. Eller så finns där representanter för företag, eller kanske alla dessa. Vår uppgift är att ta reda på vilka kommunernas intressen i det aktuella ärendet är, se till att dessa förs fram och säkerställa, att slutresultatet så långt som möjligt motsvarar kommunernas och städernas behov.

Hur gör man intressebevakning?

På EU-nivå inleds vanligtvis intressebevakning i ett speciellt ämne då kommissionen meddelar om planer på ny lagstiftning. Det första steget är då att ta reda på ifall planerna är relevanta för Finlands kommuner och städer - kommer förordningen, direktivet eller anvisningarna ha verkningar för dem?

I nästa skede funderar vi på hur vi bäst kan påverka de normer som är i görningen, så att de bättre motsvara de behov som kommunerna har. Ibland finns det tid att påverka det förslag som kommissionen ger, och andra gånger är det redan dags att diskutera med våra representanter i parlamentet eller de som representerar Finland i rådet. Vi berättar då vilka ändringar vi gärna vill ha och varför.

Vi funderar självfallet också på vem vi kan samarbeta med i intressebevakningen - står vi på egna ben, eller kan vi slå oss samman med någon? Ofta diskuterar vi brett med våra europeiska systerorganisationer, men också med organisationer utanför denna krets.

På samma gång finns det jobb att göra också på hemmaplan. I Helsingfors koordinerar det ansvariga ministeriet den nationella ståndpunkten i saken och Kommunförbundet finns då med för att säkerställa att städernas och kommunernas intressen beaktas.

Vilken nytta är det för kommunerna med intressebevakning på EU-nivå?

Finsk lokalförvaltning är främmande för Bryssel, så för att främja nationell kompabilitet är det viktigt att påminna, utreda och själv föra fram på vilket sätt EU:s och den finska lokalförvaltningens intressen passar ihop. Till det finska rättssystemet hör också andra egenheter som i praktiken kan försvåra implementeringen och användningen av EU-regler om de inte beaktas i tid, såsom till exempel offentlighetsprincipen.

Efter arbetet på EU-nivå följer nationell implementering. Bra och kvalitativ intressebevakning på EU-nivå leder för våra städer och kommuner till avsevärt smidigare nationella processer för att omsätta EU-reglerna i praktiken, då intressena är beaktade redan i utgångsläget.

Kort om skribenten

Skribenten är ledande jurist vid Kommunförbundet.

På Twitter: @Idas

Kommunförbundets Brysselkontor

Sedan 1992 har Kommunförbundet ett kontor i Bryssel. Målet med vår EU-intressebevakning är att trygga och utveckla verksamhetsförutsättningarna för kommunerna i Finland. 
Kommunförbundets Brysselkontor

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.