Cirkulär 12/80/2009, Pasi Pönkä/eg, 27.4.2009

Indrivning av kommunernas och samkommunernas fordringar

Kommunförbundet vill fästa kommunernas och samkommunernas uppmärksamhet vid att också i de fall då kommunerna lagt ut sin indrivningsverksamhet är det kommunen som bär ansvaret för att indrivningen sköts som sig bör.

Med tanke på den nuvarande ekonomiska situationen rekommenderar Kommunförbundet att man vid indrivning av kommunernas fordringar använder åtminstone två kravbrev. Kommunförbundet poängterar att de indrivningsavgifter som enligt lagen kan tas ut av kunderna är maximibelopp. I den nuvarande ekonomiska situationen kan man med fog använda lägre avgifter. Vid rutinartade påminnelser som inte förutsätter någon särskild utredning kan en lägre kostnad än maximibeloppet anses vara rimligt.  För en senare motsvarande påminnelse kan man inte kräva en lika stor avgift som för första påminnelsen. 

Om fordringsbeloppet är mindre än indrivningskostnaderna bör fordringen enligt Kommunförbundets syn inte drivas in.

Närmare upplysningar: 
Pasi Pönkä, tfn (09) 771 22 30, 050 648 91

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Kari Prättälä    
direktör för juridiska ärenden

Pasi Pönkä
jurist

Bilaga
Konsumentverkets meddelande 2/2009 (på finska)
Konsumentverkets iakttagelser om indrivning av kommunernas fordringar (på finska)

Läs mer om dessa teman