Cirkulär 18/80/2010, U. Hurmeranta/eg, 8.10.2010

Lagen om hantering av översvämningsrisker gäller hur man ska planera hanteringen av betydande översvämningsrisker

Kommunerna ansvarar för planeringen vid betydande dagvattenöversvämningar

Syftet med lagstiftningen om hantering av översvämningsrisker är att minska översvämningsriskerna, förebygga och lindra ogynsamma följder av översvämningar och främja beredskapen för översvämningar. Lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010) trädde i kraft 30.6.2010 och statsrådets förordning (659/2010) 7.7.2010. Lagen gäller planeringen av hur man ska hantera översvämningar i avrinnings- och kustområden och dagvattenöversvämningar. När det gäller översvämningar i avrinnings- och kustområden ligger ansvaret hos närings-, trafik- och miljöcentralerna och när det gäller dagvattenöversvämningar ligger ansvaret hos kommunen.

Planer för hanteringen av översvämningsrisker görs upp för områden med betydande risk för översvämning. Det finns särskilda bestämmelser om definitionen av vad som är betydande. I planerna ska målen och de åtgärder med vilka målen nås anges och kostnaderna för och nyttan av åtgärderna samt prioritetsordningen granskas. Vidare ska framgå vem som gör vad vid hotande översvämning och vid översvämning. Statliga och kommunala myndigheter samt regionutvecklingsmyndigheter ska i sin verksamhet i tillämpliga delar beakta godkända riskhanteringsplaner. Hur åtgärderna i hanteringsplanerna ska genomföras besluts separat.

I fråga om dagvattenöversvämningar svarar kommunen för organiseringen av planeringsarbetet och för utarbetandet av en eventuell plan samt godkänner planen för hantering av översvämningsrisker. Under beredningen av lagförslaget bedömde man att egentliga planer för hantering av risk för dagvattenöversvämning skulle behöva utarbetas bara för enstaka platser i några kommuner. Men lagen förutsätter att alla kommuner preliminärt bedömer riskerna för dagvattenöversvämningar och före 22.12.2011 anger områden med möjliga betydande risker för dagvattenöversvämning. Kommunerna gör den preliminära bedömningen främst utifrån befintliga uppgifter. För de områden kommunen utsett ska det utarbetas översvämningskartor före 22.12.2013 och planer för hantering av översvämningsrisker före 22.12.2015. Lagen om hantering av översvämningsrisker föreskriver att närings-, trafik- och miljöcentralerna ska ge kommunerna experthjälp i planeringsarbetet. Kommunen godkänner hanteringsplanen för dagvattenöversvämningar.

Vi ber er vidarebefordra detta cirkulär för kännedom till kommunernas räddningsverk.

I promemorian som bifogas cirkuläret lyfts närmare i detalj fram vissa punkter i anknytning till lagens innehåll och kommunens uppgifter.

Närmare upplysningar:
Ulla Hurmeranta, tfn 09 7712539
Kirsi Rontu, tfn 09 7712559

Källor
Lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010)
Statsrådets förordning om hantering av översvämningsrisker (659/2010

--------------------------------------------------------------------------------

Bilaga
Promemoria 7.10.2010

 

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Timo Kietäväinen   
vice verkställande direktör

 

Leena Karessuo
direktör, samhälle, teknik och miljö

Etiketter