Cirkulär 13/2017, Hurmeranta, Jarva, Mättö

Ändringar i markanvändnings- och bygglagen – mot smidigare tillstånd inom planläggning och byggande

Flera ändringar (230/2017) har gjorts i markanvändnings- och bygglagen (MBL) och de trädde i kraft 1.5.2017. Ändringarna syftar till snabbare planläggningsprocesser och lättare administrativ börda. Lagändringarna ger kommunerna nya planeringsverktyg och möjligheter att göra processerna smidigare. I anslutning till lagändringarna bereds några ändringar av markanvändnings- och byggförordningen och de avses träda i kraft i början av juni.

Cirkuläret behandlar ändringarna och deras effekter på de kommunala myndigheternas verksamhet och beslutsfattande. Kommun- och stadsstyrelserna ombeds vidarebefordra detta cirkulär till det organ som ansvarar för kommunens planläggning och till byggnadstillsynsmyndigheten.

Cirkuläret som helhet finns befogad.

Närmare upplysningar:

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman