Cirkulär 8/2019

Vägtrafiklagen revideras, kommunerna bör förbereda sig på genomförandet av lagen

Vägtrafiklagen (729/2018) ersätter den tidigare lagen med samma namn från 1982. Den nya vägtrafiklagen träder i kraft 1.6.2020. I den reviderade lagen har man haft som mål att minska byråkratin och främja en smidig trafik och säkerhet samt att beakta miljöaspekter. Avsikten har varit att skapa förutsättningar för digitalisering och säker automatisering i trafiken och samtidigt luckra upp bestämmelser.

I detta cirkulär behandlas de viktigaste verkningarna av den nya vägtrafiklagen med tanke på kommunernas verksamhet och vad kommunerna behöver förbereda sig på.

Kommunikationsministeriet har inlett beredningen av statsrådets förordning i anslutning till vägtrafiklagen under våren 2019. Ministeriet har också inlett ett projekt, där det görs lagstiftningstekniska och andra preciseringar i lagen. Också dessa preciseringar avses träda i kraft 1.6.2020. Kommunförbundet informerar kommunerna då lagberedningen framskrider.

Vi ber er vidarebefordra cirkuläret åtminstone till följande i kommunen: ledningen för tekniska sektorn och de ansvariga för kommunens trafikplanering.

Cirkuläret finns i sin helhet i bilagan nedan.

Som bilaga till cirkuläret finns en diaserie som preciserar och åskådliggör lagändringarna.

Närmare upplysningar

Hanna Kemppainen, sakkunnig i samhällsteknik, tfn 050 336 5084 och Johanna Vilkuna, trafiksakkunnig, tfn 040 869 7836. E-postadresser: fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Timo Reina

Vice verkställande direktör 

Jarkko Huovinen

Direktör, Regioner och samhällen

Bilaga

Kompletterande diaserie till Kommunförbundets cirkulär

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman