Resultat

Resultat

Syftet med den här webbplatsen är att beskriva begrepp i anknytning till resultat och reslutatmått. Resultat är ett överbegrepp som omfattar produktivitet, effekt, kvalitet, kostnadseffekt, effektivitet och arbetslivskvalitet. Verksamheten kan anses vara resultatrik då kundernas behov tillgodoses genom en kostnadseffektiv service som håller hög klass och där personalens arbetshälsa är god.

Med produktivitet avses förhållandet mellan insatser (input) och utbyte (output). Ju mindre insatser som behövs för samma mängd utbyte, eller ju mer man åstadkommer med samma insatser, desto bättre är verksamhetens produktivitet.

Produktiviteten är också bättre om man med samma mängd insatser får till stånd samma mängd utbyte, men av högre kvalitet. Kvaliteten är dessvärre svår att beakta vid undersökningar av produktiviteten inom den offentliga servicen. En orsak är att det inte nödvändigtvis finns någon verklig marknad för produkterna, vilket betyder att servicens kvalitet inte syns i produktens pris.

Eftersom kvaliteten är mycket viktig i den kommunala serviceproduktionen är det ofta mer ändamålsenligt att granska effekterna och inte enbart utbytet av verksamheten. För de enskilda kommunerna är det lika viktigt att analysera verksamhetens effekter som produktiviteten.

Med effekt avses de eftersträvade förändringar som uppnåtts i klienternas situation genom tjänster som producerats. Inom utbildningstjänsterna kan det vara fråga om inlärning, inom läkartjänsterna patientens tillfrisknande, inom sysselsättningstjänsterna förbättrad arbets- och funktionsförmåga och inom barnskyddet förbättrad funktionsförmåga i familjerna.

För att effekterna ska kunna mätas behövs det mätbara servicemål, till exempel inlärningsresultat eller förbättringar i funktionsförmågan. Om man vid sidan av effekterna granskar tjänsternas och åtgärdernas kostnader är det fråga om kostnadseffekter.

Skillnaden mellan begreppen produktivitet och effekt kan åskådliggöras med ett exempel, läkare–patient. Produktiviteten mäter förhållandet mellan använda resurser och åstadkomna prestationer, till exempel hur många vårdbesök eller behandlingar som erhålls med en viss mängd resurser. När det gäller effekten granskas i vilken mån vården gett de verkningar som eftersträvats, till exempel om patienterna tillfrisknat. I granskningen av kostnadseffektivitet vill man ta reda på hur många patienter som tillfrisknar med en viss resursmängd eller hur många patienter som tillfrisknar med ett visst antal vårdbesök eller ett visst antal vårddagar.

Ett annat exempel på skillnaden mellan effekt och produktivitet kan tas från undervisningen. Produktiviteten mäter hur många lektioner som anordnas med en viss mängd resurser, effekterna anger vad eleverna lär sig med en viss mängd resurser. Inlärning kan mätas till exempel utifrån bedömning av nivån på inlärningsresultat och antagning till fortsatta studier.

För kommunernas del är det mycket viktigt att resultatutvecklingen följs upp, eftersom det uppenbarligen är nödvändigt att förbättra resultaten om serviceproduktionen ska kunna tryggas också i framtiden. Då resultaten av tjänsterna granskas bör man dock komma i håg att när det gäller mänskliga aktiviteter är modeller, mått och materialinsamlingar alltid i någon mån ofullständiga. Framför allt förutsätter insamlingen av tillförlitliga uppgifter om effekterna att kommunen satsar på utbildning av personalen och avsätter tillräckliga tidsresurser för användning av måtten.

På webbplatsen behandlar vi följande:

* Produktivitetsjämförelse i kommunerna

* Produktivitetsbegrepp - publikation (på finska) 

* Input–outputprincipen

* Problem vid produktivitetsmätningar

* Effektivitet

* Effekt. 

Mer information på Kommunförbundets webbplats:

tags
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Ansvarsområden
  • Fakta om kommunekonomin:
  • Ekonomisk statistik och bokslutsuppgifter
  • Kostnads- och hållbarhetsberäkningar
  • Kommuninformationsprogrammet och automatisk ekonomirapportering
  • Kostnadsberäkning och marknadsmässig prissättning
  • Kartläggning av kommunekonomin