Kontaktuppgifter

Besöksadress

Strandvägen 2

Postadress

PB 6
10211
INGÅ

Telefonnummer
Allmän e-postadress
inga@inga.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
149
Språkförhållande
Tvåspråkig kommun, svensk majoritet

Vänorter

Håbo
Sverige