Cirkulär och utlåtanden

Här hittar du Kommunförbundets cirkulär och utlåtanden. Cirkulären är anvisningar och rekommendationer av Kommunförbundet till kommunerna och samkommunerna. Utlåtandena är ställningstaganden till myndigheters begäran om utlåtande. Våra utlåtanden till kommunerna publiceras inte på webben.

Riksdagen godkände den nya kommunallagen och andra lagar i samband med den 13.3.2015 och republikens president stadsfäste lagen 10.4.2015. Kommunallagen (410/2015) träder i kraft 1.5.2015, dock så att en betydande del av lagen tillämpas först fr.o.m. 1.6.2017 då den nya kommunala valperioden inleds

​Bestämmelserna i lagen om ändring av markanvändnings- och bygglagen (204/2015) träder i kraft den 1 april 2015. Ändringarna har betydelse för bland annat kommunernas planläggning och markpolitik. Fungerande konkurrens främjas Fungerande konkurrens ingår i markanvändnings- och bygglagens mål för

​Bifogat sänder vi för kännedom förteckningen över Finlands Kommunför¬bunds cirkulär under 2014. ----------- Oheisena lähetetään tiedoksi luettelo Suomen Kuntaliiton vuoden 2014 yleiskirjeistä. Närmare upplysningar / Lisätietoja: Piia Huttunen, tfn / puh 09 771 2648, fornamn.efternamn

​Riksdagsval förrättas söndagen den 19 april 2015. Vid valet tillämpas vallagen (714/1998) med senare ändringar. I detta cirkulär behandlas de kommunala valmyndigheternas uppgifter vid riksdagsval. Förhandsröstning i hemlandet ordnas den 8–14 april 2015. Det rekommenderas att valaffischeringen

Riksdagen godkände den 1 april 2014 regeringens proposition med förslag till lag om ändring av förvaltningslagen RP 50/2013. Lagen om ändring av förvaltningslagen (368/2014) träder i kraft den 1 september 2014. Lagändringen syftar till att förtydliga bestämmelserna om förfarandet vid

Europaparlamentsval förrättas söndagen den 25 maj 2014. Vid valet tillämpas vallagen (714/1998). I detta cirkulär behandlas de kommunala valmyndigheternas uppgifter vid europaparlamentsvalet. Förhandsröstningen hålls i hemlandet den 14–20 maj 2014. Det rekommenderas att valaffischeringen utomhus