Pressmeddelande, 

Regionturnén för Samarbetsforumet för offentlig upphandling, öppen förvaltning och offentlig ledning inleds 4.3.

Finansministeriet och Kommunförbundet genomför i samarbete en regionturné under mars månad. Målet med regionturnén i samband med programmet för Samarbetsforumet för offentlig upphandling är att få regionala och lokala aktörers synpunkter på den upphandlingsstrategi för hela den offentliga sektorn som är under beredning. Målet med regionturnén för öppen förvaltning och offentligt ledarskap, ”Vi skapar förtroende”, är att förtydliga hur den offentliga sektorn kan vara öppnare och ta i beaktande medborgarnas behov på ett bättre sätt.

Helheten utgör en del av det strategiska projekt för den offentliga förvaltningen där man bereder principerna för reformeringen av den offentliga förvaltningen och servicen. Kommunminister Sirpa Paatero, som ansvarar för utvecklingen av offentlig upphandling, öppen förvaltning och offentligt ledarskap, anser det viktigt att regionturnén och över huvud taget de lokala aspekterna beaktas kontinuerligt .

”En bättre förAvaltning och de bättre tjänster som den skapar för människorna är ett gemensamt mål för alla finländare. Detta kan bäst uppnås genom att man lär sig tillsammans, delar med sig av god praxis och beaktar människornas olika behov överallt i Finland ", konstaterar ministern.

Upphandlingsstrategin bereds i omfattande samarbete

Målet med åtgärdsprogrammet för Samarbetsforumet för offentlig upphandling är att de upp till 35 miljarder euro som den offentliga sektorn årligen använder för upphandlingar skulle användas effektivare. Offentliga upphandlingar spelar en viktig roll när det gäller att uppnå både regeringsprogrammets och kommunernas mål. Det är inte bara fråga om kostnadsbesparingar och bättre tjänster. Med hjälp av de miljarder som används för upphandlingar kan man också minska på utsläppen, främja arbetstagarnas rättigheter och jämna ut spelfältet för ansvarsfulla finländska företag. Detta lyckas till exempel genom att man i upphandlingskriterierna gynnar miljövänlig närmat.

Den nationella upphandlingsstrategin publiceras hösten 2020. Under regionturnén diskuteras upphandlingsstrategin ur regionala perspektiv tillsammans med ledningen och upphandlingsexperterna i kommunerna och vid statliga ämbetsverk samt med företrädare för serviceproducenter och organisationer. Vid mötena tas det ställning till de mål för utvecklandet av upphandlingen som skisserats upp. Med upphandlingsexperterna diskuteras det också olika förslag samt det stöd och de åtgärder som de upphandlande enheterna önskar att de ska erbjudas.

Öppenheten ökar förtroendet mellan olika samhälleliga aktörer

Genom arbete som främjar öppen förvaltning vill man stärka förtroendet mellan medborgare och andra samhällsaktörer och förvaltningen, och främja allas möjligheter att delta i utvecklandet av samhället. Transparensen inom det finländska samhället bidrar bland annat till att korruption förekommer sällan. Öppenhet innebär också att förvaltningen är begriplig. Informationen om de reformer som bereds inom förvaltningen är offentlig då den är begriplig och då människorna har tillgång till den. Alla intresserade ska ha möjlighet att delta i beredningen av reformerna. Interaktionen med förvaltningen och andra samhälleliga aktörer förutsätter att förvaltningen är öppen för idéer som uppkommer i det civila samhället.

Målet med regionturnén om öppen förvaltning och offentligt ledarskap är att öka förståelsen för hur öppenheten och ledandet inom den offentliga sektorn borde förbättras. Diskussionerna som förs under turnéns gång utgör grunden för en strategi för öppen förvaltning som omfattar hela den offentliga sektorn.

I samband med regionturnén ordnas det dessutom öppna tillställningar också för organisationer och medborgare. Syftet med dessa möten är att diskutera hurdan partner förvaltningen kan vara för civilsamhällesorganisationer och medborgare.

Kommunminister Sirpa Paatero öppnar regionturnén 4.3. i Tammerfors

Under regionturnén ordnas det diskussionsmöten och workshoppar på åtta orter under mars månad:

4 mars Tammerfors, 5 mars  Karleby, 11 mars Salo, 17 mars S:t Michel, 18 mars Kuopio, 19 mars Jyväskylä 24 mars Uleåborg, 25 mars  Rovaniemi

Kommunminister Sirpa Paatero öppnar regionturnén i Tammerfors onsdagen den 4 mars både under Samarbetsforumet för offentlig upphandlings del kl. 9.00 och under den öppna förvaltningens del kl. 13.00. Öppningsanföranden är öppna för medier.

Samarbetsforumet för offentlig upphandling
Öppen förvaltning
Strategin för den offentliga förvaltningen

Ytterligare information och medieanmälan:

Öppen förvaltning: Katju Holkeri, finansråd, katju.holkeri@vm.fi, tfn 040 764 9880

Samarbetsforumet för offentlig upphandling: Tarja Sinivuori-Boldt, finansråd, tfn 02955 30433, tarja.sinivuori-boldt(at)vm.fi,
Katariina Huikko, ledande jurist, tfn 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi

Tags