Pressmeddelande, 

Kommunala beslutsfattare vill främja en hållbar utveckling genom att satsa på företagande och arbete

 

​​​​​Enligt Kommunförbundets undersökning är de kommunala beslutsfattarna i regel positiva till främjandet av en hållbar utveckling i kommunerna. Åtgärder som främjar ekonomisk och social hållbarhet ses som viktigast, medan naturvård och bekämpandet av klimatförändringen anses vara lite mindre viktigt.

De beslutsfattare som besvarade kommunförbundets enkät ser satsningar på företagande och arbete vara viktigast för en hållbar utveckling (92 % av de tillfrågade), därefter främjandet av hållbara och ekonomiska metoder inom kommunal service (91 %) och på tredje plats främjandet av invånarnas egna initiativ och aktivitet (89 %).

Av de alternativ som gavs ansågs åtgärder som främjar en livsstil som respekterar naturens bärförmåga och bekämpandet av klimatförändringen minst viktiga. Drygt hälften prioriterade minskandet av utsläppen från trafiken och dämpandet av klimatförändringen.

- Beslutsfattarna har starkt fokus på social och ekonomisk hållbarhet, men svaren avspeglar också att frågor som rör ekologisk hållbarhet är mer politiskt laddade, säger Siv Sandberg, forskare vid Åbo Akademi.      

Kvinnor är mer positiva till åtgärder för hållbar utveckling

Kvinnor är klart mer positiva till alla sätt att främja en hållbar utveckling. Kvinnor lägger stor vikt vid åtgärder för att förebygga marginalisering och ojämlikhet medan män betonar företagande och arbete. Inställningen till hållbar utveckling är mycket likartad i kommuner av alla storlekar.

- Det finns variationer mellan kommunerna i vilken grad hållbar utveckling och klimatpolitik är något man diskuterar politiskt på lokal nivå”, säger Sandberg.

- I kommuner med över 100 000 invånare betonas åtgärder för att minska utsläppen från trafiken och att hålla fast vid målen för utsläppsminskning är något viktigare än i kommunerna i genomsnitt, säger Sandberg.

De kommunala beslutsfattarnas bedömningar är försiktigare än invånarnas

Resultaten från invånarenkäten visar att kommuninvånarnas bedömning av de viktigaste faktorerna som bidrar till en hållbar utveckling är de samma som de kommunala beslutsfattarnas: att satsa på företagande och arbete, förebygga ojämlikhet och utslagning samt att främja hållbara och ekonomiska arbetssätt i den kommunala servicen.

- Men invånarna betonar betydligt mer än de kommunala beslutsfattarna frågor som rör naturens bärkraft, minskningen av trafikutsläppen och dämpandet av klimatförändringen, säger utredningschef Marianne Pekola-Sjöblom.

Information om undersökningen

Enkäten som riktade sig till kommunala beslutsfattare utfördes i samarbete mellan Kommunförbundet och Åbo Akademi hösten 2020. Enkäten besvarades av drygt 800 förtroendevalda och ledande tjänsteinnehavare från 42 kommuner. Enkäten kartlade bland annat beslutsfattarnas agerande och åsikter. Enkäten ingår i forskningsprogrammet Förändringarnas KommunFinland 2025.

 

Närmare upplysningar:

  • Siv Sandberg, forskare, Åbo Akademi, tfn 0400 726 380, siv.sandberg(at)abo.fi
  • Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, Kommunförbundet, tfn 050 337 5634, marianne.pekola-sjoblom(at)kommunforbundet.fi

Mer information på Kommunförbundets webbplats:

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman